Behovet av effektiva klimatåtgärder

Byggsektorn står för mer än 20% av Malmös totala klimatpåverkan. I Malmös stads budget 2019 finns ett uppdrag att ta fram strategier för klimatneutralt byggande. De kommande åren planeras flera omfattande projekt såsom bostäder, skolor, förskolor, infrastruktur och parkeringshus, bland annat genom Sverigeöverenskommelsen och Storstadspaketet. Därför finns det ett stort behov av att hitta nya, klimatneutrala lösningar som inte bara gör Malmö mer hållbart utan också skapar en marknad för klimatneutralitet i bygg- och anläggningssektorn.

För detta krävs ett ökat fokus på byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv där mål, byggmetoder och material värderas utifrån såväl funktion som klimateffekter. I Malmös miljöprogram, som antagits av kommunfullmäktige, sägs att Malmö ska bli Sveriges klimatsmartaste stad och att Malmö som geografi ska vara klimatneutralt 2030. Malmö har som första kommun i Sverige skrivit under Agenda 2030 och har för avsikt att införliva den i kommunens målkedja.

Sveriges första lokala färdplan

Den 25 april 2018 lämnades de nationella färdplanerna för ett Fossilfritt Sverige in till regeringen. Initiativet samlar idag över 350 aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram. Det är en viktig signal från byggkedjans samlade aktörer att de inte bara kan utan också vill ta ett större ansvar för klimatet och därmed för kommande generationer. Förutsättningen är dock att det finns en marknad och geografi för implementering. Malmö som stad med högt ställda hållbarhetsmål och många goda exempel har möjlighet att erbjuda detta.

De aktörer som väljer att skriva på vår lokala färdplan delar uppfattningen om att Malmö ska gå från ord till handling och bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Genom deklarationen förbinder man sig också att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. För att lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö.

Det första steget mot en lokal färdplan

En förstudie från Malmö stad, bland annat i samverkan med Hållbart Byggande i Syd (HBSyd). I detta arbete framkom möjliga vägar samt initiala idéer om strategier och mål för att uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

Vi ser sex övergripande, odelbara och strategiska fokusområden:

  • Affärsmodeller, incitament och samverkan
  • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
  • Design, process och klimatkalkyl
  • Klimatneutrala byggmaterial
  • Förvaltning, drift och underhåll
  • Klimatneutral byggarbetsplats och
    transporter

Med dessa fokusområden och det övergripande målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030, ska färdplanen gå från idé till verklighet.

Att göra mindre, mer, färre och fler

För en klimatneutral bygg- och anläggningssektor krävs insatser som stegvis ökar kraven på alla aktörer. Det handlar om att steg för steg optimera processen genom att addera, subtrahera och substituera lösningar i projekten för att reducera klimatbelastningen samt möjliggöra uppföljning och kunskapsåterföring.

Uppföljning

Metod och lathund för gemensam mätning av nuläge ska tas fram 2019–2020.

Kvartal 1–2 2021, respektive aktör ska redovisa sitt nuläge för 2020, och vilken förflyttning som behöver göras per år.

Löpande därefter ska aktörerna redovisa vilken förflyttning som gjorts – och vilka aktiviteter som görs per strategi och målområde.

Livscykelanalysen vägleder

Livscykelanalys (LCA) är ett viktigt verktyg för att bedöma miljöpåverkan hos en produkt. Det handlar också om att få en uppfattning om de resursflöden i byggprocessen som finns för en produkt. På så sätt ger LCA en bra möjlighet att lättare se vad man kan göra för att minska sin miljöpåverkan. En LCA för byggprocessen (se bilden) indelas utifrån husets eller anläggningens olika skeden.

Från produktskede (A1- A3) och byggproduktionsskede (A4-A5) till användningsskede (B1-B7) och slutskede (C1-C4). En LCA som görs i ett tidigt projektskede för ett byggprojekt kallar vi för klimatkalkyl i denna färdplan. LCA och klimatkalkyl beräknas här enligt Boverkets vägledning för LCA respektive IVL Svenska miljöinstitutets certifierade klimatkalkylberäkning. Kollagring och biogent kol ingår i dessa beräkningar.