Vi som äger ett fastighetsbestånd vidtar åtgärder (exempelvis energieffektivisering) som minskar fastighetens klimatavtryck. Vid ombyggnation väljer vi material och metoder utifrån klimatkalkyler och resurseffektivitet, med syfte att uppnå klimatneutralitet i förvaltningen. Vi arbetar med kundperspektivet i drift- och förvaltningsskedet för medvetna hyresgäster. Om möjligt verkar vi för att göra påbyggnader i det befintliga fastighetsbeståndet i samråd med platsens användare. Vi eftersträvar att införa lokal fossilfri energitillverkning, gärna genom integrerade lösningar i byggnader.

  • Vi byggherrar vidtar åtgärder (exempelvis energieffektivisering och smarta nät) som minskar fastighetens nettoutsläpp av växthusgaser (B1, B6, B7), i syfte att nå klimatneutralitet i förvaltningen senast år 2030. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner. 
  • Vi byggherrar använder klimatkalkyler som beslutsunderlag vid underhåll, reparationer, utbyte och ombyggnader (B1-B5) i syfte att främja rätt val av byggmaterial, byggsystem och metoder för att nå klimatneutralitet i förvaltningen senast år 2030. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vi byggherrar verkar för att systematik, verktyg, kompetens och uppföljningssystem finns inom förvaltningen som minskar fastighetens klimatavtryck i ett drift- och underhållsläge. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vi byggherrar eftersträvar i första hand förtätning, renoveringar, påbyggnationer och ombyggnationer i redan befintliga fastigheter/lokaler istället för att riva och bygga nytt. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vi byggherrar verkar för att 100% förnybar energi används för all uppvärmning och drift i byggnaden. Lokalproducerad förnybar energi, till exempel solceller, premieras. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vid uthyrning används gröna/hållbara hyreskontrakt eller motsvarande som standard, i samverkan med fastighetsägaren och vice versa. Syftet är att det ska vara enkelt att leva och verka klimatsmart i förvaltningen av våra byggnader.
  • Smarta nät behöver utvecklas som åtgärd för att minska klimatavtrycket. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.

Läs nästa strategi