Vi som organisation ställer oss bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Vi åtar oss därför att stegvis via delmålen implementera det övergripande målet och löftena i våra egna verksamheter. Löftena består av detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, de är beroende av varandra och icke utbytbara. De detaljerade målen genererar möjligheter och åtaganden i varje organisations ledningsgrupp och inom värdekedjan, både mot kunder, brukare, leverantörer och andra intressenter. Vi är transparenta, mäter, följer upp och kommunicerar löpande hur vi efterlever denna lokala färdplan för geografin Malmö. Vi blir även genom att ansluta oss medlemmar av LFM30 ekonomiska förening.
Vi blir genom att ansluta oss till LFM30 även medlemmar av den lokala färdplanens ekonomiska förening
Vi samtycker till att logga och kontaktperson publiceras externt i samband med LFM30 samt att detta åtagande arkiveras av samordningsgruppen till LFM30 (i enlighet med GDPR).