STRATEGI 1

Affärsmodeller, incitament och samverkan.

Serneke

Jonas Håkansson

Gruppledare

RISE

Tomas Nord

Arbetspaketsledare

LFM30:s löften är uppdelade i detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, med varsin arbetsgrupp.

Utskott:

Arbetsgruppens arbete delas upp i utskotten:

 • Värdeskapande
 • Finansiering
 • Affärsmässig teknik/upphandling
 • Klimatpositiva affärer
 • Klimatkompensation

Delstrategier:

Arbetsgrupp 1 arbetar enligt följande:

Vi antar egna klimatneutrala mål och åtaganden i vår egen organisations budget- och verksamhetsprocess / affärsplan utifrån det övergripande målet om halverad klimatbelastning 2025, klimatneutralt 2030 och klimatpositivt 2035 i alla nya projekt. Vi samverkar målinriktat, lärande och inkluderande för att driva utvecklingen framåt samt öka kompetensen inom klimatpåverkan i hela värdekedjan hos alla aktörer. Vi verkar för gröna finansieringslösningar som syftar till att stimulera investeringar med lägre klimatpåverkan.

 • Vi kompetensutvecklar oss själva och främjar nätverksbyggande och samarbete med andra.
 • Vi arbetar proaktivt och tar ansvar för att minska vår klimatpåverkan, utifrån vår rådighet och materialleverantörernas kapacitet att nå sina klimatneutrala mål.
 • Vi påverkar leverantörskedjan avseende krav kring klimatneutralitet, kompetens och uppföljning, formellt via avtal och annan inköpsstyrning.
 • Vi redovisar våra resultat (faktiska utsläpp) öppet årligen och delger andra kunskap om vårt arbete med färdplanen (exempelvis genom teoretiska utsläpp i projekterade projekt).
 • Vi byggherrar byggstartar var och en minst ett klimatneutralt byggprojekt innan 2025.
 • Vi banker utvecklar innovativa och hållbara finansieringslösningar, exempelvis via initiativ som Bankers for Climate. Vi andra efterfrågar finansieringsformer som gröna lån och lägre kapitaltäckningskrav.
 • Vid egen markförsäljning och markanvisning eftersträvar vi byggherrar affärer med minst klimatpåverkan.
 • Vi uppmanar Malmö stad att vid markförsäljning ge likartade förutsättningar för affären oberoende av materialval.
 • Vi uppmanar Malmö stad att utreda och pröva olika former av incitament för att öka andelen klimatneutralt byggande totalt sett.