STRATEGI 1

Affärsmodeller, incitament och samverkan.

Ikano Bostad

Peter Wickström

Gruppledare

ÖBKN

Tomas Nord

Arbetspaketsledare

LFM30:s löften är uppdelade i detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, med varsin arbetsgrupp.
LFM30 AG1: Affärsmodeller, incitament och samverkan

Delstrategi 1 inriktar sig på att integrera ett affärsmässigt förhållningssätt inom LFM30, med målet att omstrukturera affärsmodeller och budgetprocesser för att uppnå klimatneutralitet. Denna strategi, som förverkligas i samarbete med både finanssektorn och olika beställare, underlättar tillgången till grön finansiering och nya affärsmodeller.

Arbetsgrupp 1 (AG1) spelar en vital roll i att nå dessa mål genom att utföra djupgående studier kring grön finansiering, aktivt föra dialoger med banker om EU:s taxonomi för grön finansiering, och att skapa guider för klimatpositiva markaffärer. Dessa åtgärder speglar AG:s tydliga och strategiska engagemang för en hållbar framtid.

I AG1 finns följande utskott:

 • Värdeskapande
 • Finansiering
 • Klimatkompensation
 • Hållbara markförvärv
 • Upphandling
 • Detaljplan
 • Affärsmässig metodik

Mål för Arbetsgrupp 1

 • Vi antar egna klimatneutrala mål och åtaganden i vår egen organisations budget- och verksamhetsprocess / affärsplan utifrån det övergripande målet om halverad klimatbelastning 2025, klimatneutralt 2030 och klimatpositivt 2035 i alla nya projekt.
 • Vi samverkar målinriktat, lärande och inkluderande för att driva utvecklingen framåt samt öka kompetensen inom klimatpåverkan i hela värdekedjan hos alla aktörer.
 • Vi verkar för gröna finansieringslösningar som syftar till att stimulera investeringar med lägre klimatpåverkan.
 • Vi kompetensutvecklar oss själva och främjar nätverksbyggande och samarbete med andra.
 • Vi arbetar proaktivt och tar ansvar för att minska vår klimatpåverkan, utifrån vår rådighet och materialleverantörernas kapacitet att nå sina klimatneutrala mål.
 • Vi påverkar leverantörskedjan avseende krav kring klimatneutralitet, kompetens och uppföljning, formellt via avtal och annan inköpsstyrning.
 • Vi redovisar våra resultat (faktiska utsläpp) öppet årligen och delger andra kunskap om vårt arbete med färdplanen (exempelvis genom teoretiska utsläpp i projekterade projekt).
 • Vi byggherrar byggstartar var och en minst ett klimatneutralt byggprojekt innan 2025.
 • Vi banker utvecklar innovativa och hållbara finansieringslösningar, exempelvis via initiativ som Bankers for Climate. Vi andra efterfrågar finansieringsformer som gröna lån och lägre kapitaltäckningskrav.
 • Vid egen markförsäljning och markanvisning eftersträvar vi byggherrar affärer med minst klimatpåverkan.
 • Vi uppmanar Malmö stad att vid markförsäljning ge likartade förutsättningar för affären oberoende av materialval.
 • Vi uppmanar Malmö stad att utreda och pröva olika former av incitament för att öka andelen klimatneutralt byggande totalt sett.