Så jobbar vi

Arbetsgrupper och delstrategier

Enligt LFM30:s klimatlöfte ska samtliga anslutna aktörer jobba mot målet att Malmös bygg-, anläggnings- och förvaltningssektor ska vara klimatneutral – senast år 2030. Därför åtar sig de sig att stegvis implementera sex stycken delstrategier i de egna verksamheterna.

Löftet består av detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden med varsin arbetsgrupp. Fokusområdena är beroende av varandra och icke utbytbara.

De detaljerade målen genererar möjligheter och åtaganden i varje organisations ledningsgrupp och inom värdekedjan, både mot kunder, brukare, leverantörer och andra intressenter.

Samtliga anslutna aktörer lovar att vara transparenta, och mäta, följa upp och löpande kommunicera hur de efterlever den lokala färdplanen.

Klicka på bilden för att förstora.

Arbetsgrupperna utgår från sex delstrategier

I det klimatpositiva bygg- och förvaltningsarbetet utgår vi från sex delstrategier, var och en med en unik inriktning och ett mål att stödja LFM30:s mål om en hållbar bygg-, anläggning- och förvaltningsbransch.

För varje strategi finns det en arbetsgrupp. Arbetsgrupperna är kärnan i LFM30s arbete. Här samlas medlemmar för att få en överblicksbild av det senaste inom respektive fält och dela erfarenheter med varandra.

Inom varje arbetsgrupp finns det utskott som arbetar fokuserat med viss tematik, ofta kopplat till framtagandet av en viss metod eller stöddokument.

1. Affärsmodeller, incitament och samverkan
2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
3. Design, process och klimatkalkyl
4. Klimatneutrala byggmaterial
5. Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll
6. Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter

DU SOM AKTÖR I BYGGKEDJAN

För fortsatta steg mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor och förverkligandet av en färdplan som inte bara är inkluderande utan också genomförbar, behövs en ömsesidig förståelse och vilja från både privata och offentliga aktörer.

Färdplanen vänder sig till alla aktörer som på olika sätt arbetar med nyproduktion, anläggning eller renovering/ombyggnad/ rivning.

Malmö stad och större privata/offentliga byggaktörer är nyckelaktörer för att initiera positiva förflyttningar i samhället. Men alla aktörer behöver ta sitt delansvar.

För att lyckas krävs att alla aktörer i byggkedjan bidrar till färdplansarbetet utifrån sitt delansvar i byggprocessen, sina förutsättningar och det de har egen rådighet att styra över.

Berörda och inbjudna aktörer i LFM30:

  • Malmö stad (i dess olika roller)
  • Kommunala bolag
  • Beställare/byggherrar (privata och offentliga)
  • Finansiella aktörer
  • Byggare/huvudentreprenör
  • Underentreprenörer
  • Materialleverantörer
  • Konsulter
  • Akademi
  • Andra aktörer och organisationer
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com