STRATEGI 2

Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet

Anna Bernstad

Malmö stad

Anna Bernstad
Gruppledare

Stefan Olander svartvit

Lunds universitet, LTH

Stefan Olander
AP-ledare

Ulla Janson, Lunds univesitet

Lunds universitet

Ulla Janson
AP-ledare

LFM30:s löften är uppdelade i detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, med varsin arbetsgrupp.

Arbetsgrupp 2: Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet består av byggentreprenörer, byggherrar, konsulter, fastighetsbolag, avfallsbolag/återbruksspecialister, forskningsinstitut, arkitekter, materialleverantörer, kraftvärmebolag och representanter från Malmö stad.

Kontakta oss om du vill vara med och jobba med att effektivisera och gynna cirkulära flöden i bygg och fastighetsbranschen. Vi välkomnar alla aktörstyper och roller och efterfrågar just nu särskilt rivningsfirmor i AG2.

Rapporter och material

Utskott:

Arbetsgruppens arbete delas upp i utskotten:

  • Återbruksmarknad
  • Resurseffektivitet och byggspill.

Delstrategier:

Arbetsgrupp 2 arbetar enligt följande:

Vi värderar och styr val av byggmaterial i leverantörskedjan utifrån funktion, cirkuläritet och klimatavtryck. Vi inkluderar spill och avfall i beräkningen av byggnadens klimatkalkyl, minskar successivt avfallsmängden och andelen som till slut bara förbränns. Vi fasar ut farliga ämnen i byggvaror och främjar därmed möjligheterna till cirkuläritet.

  • Vi eftersträvar 100% cirkulär materialhantering.
  • Vi främjar därför en cirkulär, resurseffektivitet samt ett cirkulärt- och biobaserat byggande genom att stegvis ställa allt högre krav på cirkulära byggmaterial, delningstjänster och återbruk i upphandlingar.
  • Vi agerar för att minska spill i varje skede samt det totala byggavfallet som uppkommer genom att ställa krav och följa upp per projekt och dess sluthantering, exempelvis förbränning, återbruk och deponi.