STRATEGI 3

Design, process och klimatkalkyl

LFM30:s löften är uppdelade i detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, med varsin arbetsgrupp.
Andreas_Holmgren_Otto_Bygg_svartvit

Treano Bygg

Treano Bygg AB

Andreas Holmgren
Gruppledare

Peter Ylmén, RISE_grå

RISE

Peter Ylmén
Arbetspaketsledare

AG3:s utskott:
 • Design
 • Metodutveckling
 • VVS klimatberäkning
 • Klimatberäkningsstugor
 • Upphandlingsskrivarstuga
 • Upphandlingsskrivarstuga
 • Energi
 • Negativa utsläpp
 • Event
 • Pilotbyggnadsstuga

Värmeförlusttal (VFT)

Delstrategier:

Arbetsgrupp 3 arbetar enligt följande:

Vi utgår från ett livscykelperspektiv vid styrning av design, byggprocess, material och metoder. Vi optimerar resursanvändningen på ett cirkulärt och effektivt sätt. Vi digitaliserar successivt hela plan- och byggprocessen och integrerar klimatberäkning från ett tidigt skede i etablerade verktyg, bland annat via 3D-projektering.

Vi utgår från en gemensam öppen beräkningsmodell (klimatkalkyler baserade på LCA-metodik) som är kvalitetssäkrad, standardiserad och jämförbar, för uppföljning och erfarenhetsåterkoppling. Vi som har rådighet, i tidigt skede och för varje projektskede i byggprocessen, tar ett större ansvar i samverkan med andra för att minimera klimatbelastningen i bygg- och anläggningsprojekt.

 • Vi samverkar och utvecklar processer i nära samarbete mellan berörda aktörer för att skapa en avläsbar och hållbar arkitektur med integrerade energi- och ekosystem samt mobilitets-, materialoptimerande och sociala lösningar.
 • Vi stöttar och eftersträvar klimatneutrala incitament, initiativ, design och innovationer.
 • Vi verkar för att arbeta i enlighet med etablerade och upphandlingskravställda metod- och certifieringssystem, i syfte att sätta krav, styra och återrapportera.
 • Vi byggherrar inkluderar klimatkalkyler i våra affärs- och projektbeslut, i enlighet med Boverkets vägledning för LCA, och vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner. Vi alla verkar för att LCA utvecklas så att även olika kompensationsåtgärder och kolinlagring i material ingår framöver.
 • Vi utvecklar processer i nära samarbete mellan arkitekter, konstruktörer, materialleverantörer och beställare för att skapa en hållbar arkitektur med energi- och materialoptimerade lösningar. Arkitekturen utgår från platsens förutsättningar och stärker stadens attraktivitet och särart över tid.
 • Vi byggherrar har tidig dialog med Malmö stad i planprocessen med syfte att uppnå bättre klimathänsyn i detaljplan- och bygglovsprocessen.
 • Vi uppmanar Malmö stad att i detaljplaner reglera så att de affärsmässiga förutsättningarna för byggprojekt blir likvärdiga oavsett material.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com