Värmeförlusttal – hållbart energisystem och systemnytta på fastighetsnivå, teori och praktiska fall  

27 Aug -

Hjärtligt välkomna på lunchwebinarium

Energiutskottet i AG3 bjuder in till ökad förståelse och insyn i hur branschen kan bidra till att minska effektutmaningen, använda värmeförlusttalet som utgångspunkt i hållbara byggnader och bidra till en varaktig samhällsutveckling. Vi går igenom teori och praktiska fall.

Välkomna!

Ulrika Viderum, Midroc

Annika Widmark Sjöstedt, Kraftringen


Agenda:

11:50 – 12:00. Inledning. Ulrika Viderum, Midroc Property Development AB

12:00 – 12:20. Energisystemet och utmaningar. Kjerstin Ludvig, Profu.

12:20 –  12:40. Värmeförlusttal och systemsyn. Eje Sandberg, Aton.

12:40 – 13:00. Utmaningar med off-grid. Hanna Nilsson och Mikael Broliden, LTH

13:00 – 13:10. Frågestund genom chatt och avslutning


Talare:

Kjerstin Ludvig, Profu. Hela energisystemet står inför stora utmaningar, såsom pågående omställning till fossilfri och mer variabel elproduktion, ökat elbehov och digitalisering. Uppvärmningssektorn har redan gjort en omfattande resa mot ökad hållbarhet, en resa som behöver fortsätta.  Uppvärmningssektorns aktörer, där fastighetsbolag, energileverantörer, kommuner, konsulter m.fl. ingår, har enats om att sektorn ska bli helt fossilfri och på sikt en kolsänka för samhället. Nyligen startades en ny etapp av samverkan för genomförande av färdplanens vision, där forskningsresultat och branscherfarenheter ska spridas.

Under presentationen går vi igenom några av de åtaganden som branschaktörerna har gjort inom färdplanen och de största utmaningarna som sektorn står inför för att nå visionen. Energieffektivisering och minskat effektbehov i fastigheter lyfts särskilt fram. Samverkan och systemsyn på energifrågorna är två av utgångspunkterna.

 

Eje Sandberg, Aton. Förklarar varför låga värmeförluster är en bra egenskap ur ett systemperspektiv och varför ett värmeförlusttal är ett bra projektkrav. Vilka mervärden får man på köpet? Här kommer diskuteras tydligheten i system- och projekteringsskede, kostnadssänkningar för distributionssystem och produktionssystem, påverkan på byggnadens värmetröghet vilket underlättar smart styrning och därmed  ytterligare minskar klimatpåverkan och resurseffektivitet på samhällsnivå. Hur kan man enklast få ner byggnadens värmeförluster? Räcker det t.ex. med schablonvärden för köldbryggor eller ska de beräknas? Vilka ska tänka på vad i byggprojektet?

 

Hanna Nilsson och Mikael Broliden presenterar sitt examensarbete som är skrivet i samarbete med Kraftringen. Examensarbetet handlar om möjligheterna samt svårigheterna med att göra några planerade flerbostadshus i Gårdstånga självförsörjande på energi. Fokus i arbetet ligger kring säsongslagring av energi med hjälp av vätgas och batterier. Själva byggnaden tar utgångspunkt i värmeförlusttalet som den viktigaste indikatorn för byggnadens energieffektivitet och därmed som förutsättning för övriga delar i examensarbetet.

The event is finished.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com