FÖRDJUPNING

Nyckelbegrepp och dokument

Nyckelbegrepp

Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. Ladda ner fullständiga rapporten här

Agenda 2030, eller FN:s 17 Globala Mål för en hållbar utveckling, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Källa: www.globalamalen.se

Främjar målfokus och transparens på finanssektorns klimatpåverkans roll, ökar medvetenheten om klimatutmaningarna samt utvecklingen av innovativa och hållbara finansieringslösningar (ex. tydliggör fastighetens klimat- och miljöstandards som miljöcertifieringar och klimatdeklarationer.

Källa: bankersforclimate.com

Cirkulärt byggande handlar i praktiken ofta om att på olika sätt minimera avfall eller att öka materialåtervinningen. Bland de goda exempel som presenteras i rapporten nämns bland annat exempel på återanvändning, resurseffektivare material, reducerat byggavfall, slutna kretslopp, men även helt nya affärsmodeller. Källa: IVL, 2018, Cirkulär ekonomi i byggbranschen, C 338, Anders Ejlertsson, Carina Loh Lindholm, Jeanette Green, Maria Ahlm.

Fritt från fossila bränslen/råmaterial.

Källa: Fossilfritt Sverige, 2018, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Bygg- och anläggningssektorn

Till de förnybara energikällorna räknas vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

Källa: www.energimyndigheten.se

Netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet, kolinlagring i material eller med tekniska lösningar och därmed inte bidra till växthuseffekten. Strategin är att i första hand minska faktiska utsläpp men att kompensationsåtgärder och kolinlagring kan användas för att uppnå klimatneutralitet.

Källa: Fossilfritt Sverige, 2018, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Bygg- och anläggningssektorn

Mer upptag och avskiljning än utsläpp av växthusgaser.

Källa: Fossilfritt Sverige, 2018, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Bygg- och anläggningssektorn

En metod att beräkna miljöpåverkan från råvaruutvinning till sluthantering.

Källa: Fossilfritt Sverige, 2018, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Bygg- och anläggningssektorn

Växthusgaser är gaser som finns naturligt i luften och som orsakar växthuseffekten runt jorden. När växthusgasernas koncentration i atmosfären ökar leder det till ökad växthuseffekt, det vill säga global uppvärmning. De viktigaste växthusgaserna är koldioxid, metan och lustgas, men det finns fler.

Källa: www.klimatordlista.se

Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett medvetet hållbarhetsarbete.

Källa: www.fastighetsagarna.se

Ett ex på ett verktyg för en livscykelanalys (LCA) för en byggnad är IVL:s Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader som gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad, ex hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt.

Källa: IVL

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com