Förord

Malmö stad, Fossilfritt Sverige och Sveriges Byggindustrier

Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad ”A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”. Senast år 2020 ska Malmö stad ha utvecklat en integrerad holistisk utvecklingsstrategi för att uppnå de globala målen år 2030 i form av en lokal Agenda 2030 enligt kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har genom Miljöprogrammet och Översiktsplanen angett stadens övergripande mål: att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval.

För att uppnå dessa ambitiösa mål behöver Malmö stads klimatarbete omfatta, utöver energi- och trafiksektorn, även bygg- och anläggningssektorn då denna står för mer än 20% av den totala klimatbelastningen. Malmö stad har även via Klimatkommunerna skrivit under den nationella färdplanen 2045. Malmö stads kommunfullmäktige har via budget för 2019 gett uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med berörda nämnder ta fram strategier för klimatneutralt byggande. Stadsbyggnadskontoret har fått samordningsuppdraget att utreda och ta fram förslag till dessa strategier.

Malmö stad stöttar därför branschens initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” (LFM30) och dess process. Samtidigt arbetar staden parallellt med kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande som samstämmer med LFM30. Malmö stad avser att delta i genomförandet av LFM30.

Christer Larsson,
Stadsbyggnadsdirektör
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Rebecka Persson,
Miljödirektör
Miljöförvaltningen, Malmö stad

Byggsektorn står för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Det finns ett stort behov av att vi samlar hela värdekedjan och tillsammans sätter upp mål, vidtar åtgärder och genomför projekt för att minska utsläppen. Dessutom finns en stor potential för lönsamma investeringar när vi planerar långsiktigt och bygger och renoverar hållbart. Den nationella färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor som gjorts inom ramen för Fossilfritt Sverige har målet att vi ska uppnå klimatneutralitet senast 2045. Branschens initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” är ett ambitiöst och bra initiativ som vi tror kommer bidra till en positiv utveckling för regionen både när det gäller minskade utsläpp och ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Många projekt och aktiviteter ska bli verklighet under kort tid för att lyckas med detta. Den viktigaste pusselbiten för ett lyckat resultat är en gedigen lokal förankring. Det starka ägarskapet från byggaktörerna och den lokala värdekedjan är ett kvitto på att en sådan stabil förankring redan är på plats vilket gör att denna färdplan har potential att inspirera fler städer och aktörer att ta fram lokala färdplaner för att bidra till Sveriges mål om klimatneutralitet.


Svante Axelsson
Fossilfritt Sverige


Birgitta Govén
Sverige byggindustrier

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com