Här händer det

Byggherreforum Träff 2: Klimatberäkning i tidigt skede.

Tipsa om nyhet
Byggherreforum Träff 2 gick av stapeln den 6 februari, hos White arkitekter, och hade Klimatberäkning i tidigt skede som tema. Träffen fokuserade särskilt på klimatbudget som styrmedel i klimatneutrala projekt

Läs mer om Byggherreforum 2.0

Innehåll, träffar och intervjuer.

Vill du anmäla dig till Byggherreforum?
Maila: amanda.filipsson(a)lfm30.se

Tillsammans med deltagarna ville vi undersöka hur man bäst upprättar en klimatbudget för ett projekt.

Är det till exempel möjligt att klimatoptimera till LFM30:s målgränsvärde – utan att det kostar mer? Och vad finns det för möjligheter att minimera klimatpåverkan med tillgänglig teknik?

På träffen fick deltagarna testa på att upprätta klimatbudgetar baserat på case, tillsammans med inbjudna klimatberäkningsaktörer och experter.

Hej Tomas Nord, Östergötland Bygger Klimatneutralt. Du leder träffplaneringen för Byggherreforum – vad tar du med dig från dagens träff?

– Efter att ha kikat på sammanställningen av dagens gruppövning har vi punktat ner några poänger att ta med dig hem från träffen:

Modell:

  • Möjlighet att jobba med scenario i tidigt skede
  • Involvera entreprenör eller eget system för mer detaljer
  • Viktigt med ekonomimodul för affärsbeslut

Process:

  • Få med flera discipliner och aktörer tidigt i upprättandet av klimatbudget
  • Jobba stegvis förbättring per byggdel, men tänk hur material/ system passar ihop
  • Tid påverkar mycket – logistik, produktion, sälj, uthyrning

Vad tyckte arrangörer och deltagare?

 

Hej Andreas Eggertsen Teder, White arkitekter. Du var mötesansvarig för Träff 2: Klimatberäkning i tidigt skede, berätta om upplägget.

– Min grupp jobbade med klimatberäkning för en traditionell byggnad. Först brainstormade vi fram kostnadseffektiva åtgärder för att nå LFM30:s målgränsvärde samt balanseringsåtgärder för att nå netto noll. Vi jobbad iterativt och använde klimatberäkningsverktyg i 3D CAD (Archicad) för att stärka dialogen kring klimatoptimeringsåtgärder, tillsammans med Johannes Roubért, Liljewall, och Allachen Oudah, Arris.

Vi identifierade också de byggdelar som har störst klimatpåverkan, där visade klimatberäkningen för det traditionella utförandet att mellanbjälklaget har stor klimatpåverkan. Gruppens förslag till materialväxling och alternativ uppbyggnad av mellanbjälklaget visade på en minskning av klimatpåverkan med ca 30%.

Gruppens fortsatte därefter att diskutera ”bästa möjliga teknik som inte kostar onödigt extra”, vilket ledde till en total minskning av klimatpåverkan med ca 50%. Våra tester visade också att det är möjligt att nå netto noll i klimatpåverkan genom att balansera med biogen kolinlagring och solceller.

Vilka var deltagarnas största lärdomar?

– Att det finns beräkningsverktyg på marknaden idag som gör det möjligt att på kort tid få överblick över kostnadsneutrala åtgärder, som gör det möjligt att minimera klimatpåverkan i ett projekt ner mot LFM30:s målgränsvärde för de tre typologierna småhus, flerbostadshus och lokaler.

 

Upprätta en klimatbudget för samtliga projekt. Inom 1 till 2 timmar kan en klimatbudget tas fram för ett projekt.

 

Tips på hur Byggherrar kan komma igång att själva börja klimatberäkna?

– Upprätta en klimatbudget för samtliga projekt. Inom 1 till 2 timmar kan en klimatbudget tas fram för ett projekt. En klimatbudget är ett dialogverktyg som stärker medvetenheten om aktiva val för att minimera klimatpåverkan och som kan fungera som ett styrverktyg igenom hela processen mot realisering av en netto noll byggnad/område.

 

Hej Elly Fagerström, MKB Fastighet. Var detta första gången som du klimatberäknade? Beskriv övningen och vad du tyckte om den.

– Min grupp fick i uppdrag att med hjälp av beräkningsverktyget Nodon göra en beräkning av ett påhittat flerbostadshus. Vi skulle även skulle klimatförbättra och klimatoptimera med stöd från en matris som tagits fram av Treano. Jag är sedan tidigare bekant med beräkningsverktyget då vi på MKB nyligen börjat använda oss av just Nodon i tidigt skede i våra nyproduktionsprojekt. Övningen var väldigt givande.

Det var jättebra att sitta ner tillsammans, resonera fram alternativa lösningar och se hur Alexander från Nodon arbetade med beräkningsverktyget. En lärdom var att det lite rörigt och var svårt att hänga med i vissa beslut – då det inte sattes någon särskild struktur på i vilken ordning de olika byggdelarna skulle hanteras.

 

Det är viktigt med förarbetet för att planera beräkning, förbättringar och på vilken detaljgrad man ska jobba.

 

Vilka var de största lärdomarna?

– Att det är viktigt med förarbetet för att planera beräkning, förbättringar och på vilken detaljgrad man ska jobba. Och tack vare att vi fick chansen att observera själva beräkningen och ställa frågor fick vi ännu bättre insyn i själva verktygets funktioner. Det var också värdefullt att få insyn i verktyget och dess funktioner genom att både observera och kunna ställa frågor under tiden som Alexander genomförde beräkningen.

Vad kommer du försöka göra annorlunda i nästa projekt?

– I nästa projekt kommer jag lägga mer tid på att genomföra beräkningen. Kanske försöka be om feedback och följa upp för att säkerställa så att verktyget hanterats på rätt sätt så att vi kan skapa en rutin för att använda oss av verktyget. I mitt nuvarande projekt kommer jag nog försöka göra en ny beräkning i Nodon mest för att ”göra om och göra rätt” och även se hur resultatet ser ut intill den andra beräkningen som gjorts under projektets systemskede.

 

Hej Lotta Hansson, P-Malmö. Var detta första gången du klimatberäknade? Beskriv övningen och vad du tyckte om den.

– Tidigare har jag har bara varit med när andra har klimatberäknat. Vi har lyxen att ha med en arkitekt till våra projekt som hjälper oss och som är bra på att jaga bra material och vrida och vända på alternativen. När arkitekten kan klimatberäkna och redan från projektstart har med sig att skapa en byggnad med så låg klimatpåverkan som möjligt ger det mer tid att till att leta alternativ och resonera kring olika typer av möjligheter.

Beskriv övningen och de största lärdomarna?

– Övningen gick ut på att vi skulle testa att beräkna klimatavtrycket för att fiktivt projekt. Vi gjorde tre olika beräkningar där vi ställde olika material och konstruktionsalternativ mot varandra. Det mest lärorika med övningen var att resonera tillsammans med byggaktörer med en stor bredd av erfarenheter.

 

De stora lärdomarna är att det alltid finns ett alternativ. Och att det är bäst att börja med att titta på hur konstruktionen och grundkonceptet ser ut innan vi börjar jaga detaljer.

 

Vad kommer du försöka göra annorlunda i nästa projekt?

– Jag vill lära mig att klimatberäkna själv för att på ett bättre sätt kunna följa upp befintliga projekt och därmed ha förmåga att ta vara på erfarenheter som vi skaffar oss vid varje byggprojekt.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com