Här händer det

Intervju | Byggbranschen i Malmö på väg att bli klimatneutral redan 2030.

Tipsa om nyhet
Andreas Holmgren, hållbarhetschef på byggföretaget Otto Magnusson och ordförande i LFM30s ledningsgrupp. Foto: Fastighetsägarna.
Bygg- och anläggningsbranschen i Malmö ska vara klimatneutral redan 2030. Det är femton år tidigare än det nationella målet. Men hur långt har man kommit – och är målet möjligt att nå? Vad kan mindre fastighetsägare bidra med? Fastighetsägarna låter Andreas Holmgren, hållbarhetschef på byggföretaget Otto Magnusson och ordförande i LFM30s ledningsgrupp, besvara frågorna.

Originalartikel på fastighetsägarna.se

Varför startades LFM30?

– För så sent som fyra-fem år sedan var byggprocessens klimatpåverkan en blind fläck för de flesta. Allt fokus låg då på att minska byggnadens energiförbrukning, men när man började få insikt om att byggprocessen i princip utgjorde halva byggbranschens klimatpåverkan var vi några branschaktörer som insåg att vi behövde ta tag i detta själva. Vi tyckte att målen för den nationella nivån om ett fossilfritt Sverige 2045 kändes alldeles för långt borta och var för otydliga och abstrakta.

Vilka är med?

– När vi startade LMF30 2019 var vi överens om att olika aktörer inom bygg- och anläggningssektorn behövde samarbeta lokalt för att få till en gemensam kompetensutvecklingsprocess som kunde möta de högt ställda ambitionsnivåerna. Till att börja med var vi ett tiotal aktörer som påbörjade arbetet med att ta reda på vad som behövde göras, som satte upp delstrategier och delmål och tänkte ut hur vi tillsammans skulle kunna nå dessa mål. Idag är vi 159 medlemmar där bland annat hela byggkedjan; byggherrar, entreprenörer, materialleverantörer, energiproducenter, banker och konsulter är representerade.

Hur ser målen ut?

– Alla deltagande aktörer ska ha minskat sin klimatpåverkan med halva vägen från 2020 till år 2025 för att bygga klimatneutralt 2030. De byggherrar som är med ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt 2025. 2030 är målet att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor med netto noll CO2-utsläpp och 2035 är målet att den ska vara klimatpositiv. Därtill ska dessa kunna uppnås i enlighet med Agenda 2030 i övrigt.

Hur ska det gå till och är det möjligt?

– Svaret om det går att nå målen är ja. Vi har fokuserat mycket på kunskap och ledarskap som har kombinerats med affärer och incitamentsmodeller. Det är viktigt att få LFM30 att bli en del av vardagen, affärsmodeller och den egna verksamheten. Högt ställda krav har också medfört ett högre engagemang och en respekt för LFM30, då man har avlagt ett löfte att följa färdplanen. Vi är transparanta med att vi ännu inte sitter på alla svararen om hur det ska gå till, men alla som är med är genuint intresse av att minska bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan vilket har skapat en positiv och inkluderande atmosfär, med en vilja att dela med sig och vara transparent. Vi formar vägen tillsammans.

Hur långt har ni kommit?

– Sedan LFM30 lanserades har en majoritet av de anslutna byggaktörerna kommit i gång och börjat förhålla sig till färdplanens övergripande mål samt inlett mätningar av sin egen affärsförflyttning. Många aktörer har även börjat integrera LFM30s strategier och delmål i sitt vardagliga arbete. Totalt idag är det cirka 38 planerade klimatneutrala byggprojekt som planeras att komma igång senast 2025. Det kan vara en byggnad, en anläggning ett nytt projekt eller renovering/ombyggnad av befintligt, såväl bostäder som lokaler och parkeringshus.

Vilka metoder arbetar ni med för att nå målen?

– Flera gemensamma projekt och samarbeten inom våra fokusområden börjar nu ta form genom cirka 30 utskott. Bland annat tre klimatberäkningsstugor där cirka 35-40 pilotbyggnader/byggaktörer testar, jämför och diskuterar klimatbudget för sina pilotprojekt. Ett annat exempel är en guide till klimatpositiva markaffärer. LFM30 har även tagit fram målgränsvärden, där de är först i världen, för CO2-utsläpp för småhus, flerbostadshus och lokaler med stöd av Vinnova. Sedan har vi ett utskott som arbetar med återbruk, där vi har samlat en del byggherrar för att diskutera hur vi kan öka återbruket i våra byggprojekt.

Hur kan mindre fastighetsägare bidra?

– Det är inte storleken som är avgörande utan rådighet och affärsvillkor. Varje ansluten har att motivera sitt gränssnitt och sina affärserbjudanden. Vi hjälper till med exempelvis upphandlingskrav och kompetenslyft via LFM30, så att vem som helst ska kunna köra igång. Det ska vara enkelt att göra rätt och det ska gå att tjäna pengar och uppfylla klimatlöftet oavsett om du är stor eller liten aktör. Den 8 juni kör vi till exempel ett öppet event med erfarenheter hur du kan klimatberäkna, upphandla och bygga klimatpositivt enligt vår modell. Var med och lyssna då, det kan vara ett steg på vägen.

Hur ser arbetet ut i övriga landet?

– Det finns ett 10-tal andra lokala och regionala kluster, i olika fas och olika ambitionsgrad. Till exempel ligger Blekinge, Uppsala, Lund och Göteborg i framkant. Vi har inlett samverkan med Byggföretagen om att på nationellt plan verka för en nationell nod för kompetensutveckling och samverkan.

Hur sprider ni ert arbete?

– Det riktiga kompetenslyftet får LFM30s medlemmar, som i en ”kompetenstrappa” har en högre interaktion i workshops, utvecklingskriterier, pilotbyggnader och egna projekt. Men sedan start ordnar vi publika events i samverkan med andra, till exempel med Almedalen, Energiting, Malmö stad, Sustainable Business Hub och branschorganisationer. Från sommaren 2021 kommer vi dessutom sprida goda exempel i samverkan med Byggföretagen och Fossilfritt Sverige och andra branschorganisationer

Till sist, vilka är de största utmaningarna för att nå målen?

– En stor utmaning är just den att vi ligger 15 år före ett Fossilfritt Sverige. Vi går inte riktigt i takt. Det offentliga har inte kommit in i matchen ännu. Den offentliga statistiken och målstyrningen stöttar inte vår navigering eller matchar inte näringslivets ambitioner. Vissa kommuner har börjat komma in i matchen som till exempel Göteborg, Malmö och Lund, men det finns mer att göra. På olika områden behövs också bättre spelregler exempelvis inom återbruk, minskade mängder avfall och incitament som ej stimulerar fossila transporter.

Att organisera allt och samtidigt främja innovation, förankring med 160 anslutna och utveckling kräver att vi växlar upp vår kapacitet. Att söka innovationsmedel, som många gånger är små medel och ej synkade med våra processer och behov, är tidskrävande och kräver i sig resurser, som är ett hinder för snabbare uppväxling.

Vi utformar vägen tillsammans. Det är styrkan men också utmaningen. Vi behöver hela tiden förankra det vi gör och det kräver kapacitet. Men när vi får alla att titta och gå i samma riktning – det är då vi vet att vi lyckats och blir det goda exempel vi vill vara.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com