Här händer det

“Klimatarbete handlar om beteendeförändringar”.

Tipsa om nyhet
Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs Fasigheter och AG-ledare i LFM30 AG5: Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll.
När Wihlborg gick med i LFM30 fanns ett skäl som vägde tyngre än andra: mål 17 inom Agenda 2030 – ”Tillsammans i samverkan” (partnerskap). Jag är nämligen övertygad om att vi i bygg- och fastighetsbranschen måste driva och utveckla klimatfrågan gemensamt.

Originaltext: LinkedIn

I egenskap av Öresundsregionens största kommersiella fastighetsägare vet Wihlborgs Fastigheter idag att vår absolut största klimatpåverkan i värdekedjan utgörs av de så kallade indirekta utsläppen, t.ex. våra byggprojekt. Om vi ska lyckas med målet att kraftfullt reducera våra utsläpp i linje med Parisavtalet, måste vi kroka arm med andra aktörer: arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag och kloka konsulter. Och inte minst – hyresgästerna.

För utan en ökad efterfrågan och samverkan med kunderna når vi inte våra långsiktiga klimatresultat.

Färdplan för beteendeförändringar

När vi för diskussioner inom LFM30:s arbetsgrupper fastnar vi lätt i tekniska diskussioner om exempelvis emissionsfaktorer, klimatberäkningskalkyler, bokföringsprinciper, nettonoll-koncept och klimatkompenseringsmetoder. Även när vi redovisar våra klimatinsatser är vi duktiga på att belysa med siffror och formler i olika Excelmallar.

”Hyresgästerna ska förstå vårt klimatarbete och efterfråga lokaler med cirkulär design och låg klimatpåverkan, samtidigt som hyresnivån är konkurrenskraftig.”

Men ärligt talat. Inget av detta spelar någon roll – om inte våra medarbetare och kunder är med på tåget. Därför behöver vi i Malmö fokusera på kompetenshöjande insatser brett inom branschen. Framför allt behöver vi premiera beteendeförändringar – i stort och smått.

Därför lanserade Wihlborgs nyligen en klimatfärdplan. En cirkulär strategi där vi belyser vikten av långsiktighet och att vi agerar utifrån ett livscykelperspektiv – att alla byggfaser hänger ihop i ett flöde. Vår modell är varken unik (se Boverket) eller framtagen för en extern målgrupp. Fokuset är i stället internt: att göra våra duktiga medarbetare stolta över arbetet vi hittills åstadkommit. Samtidigt som vi vill öka insikten kring hur viktigt det är att alla inkluderar klimataspekter i sitt arbete, både i beslut och handling.

Från linjärt till cirkulärt

En stor utmaning är att gå från en linjär affärsmodell – till en cirkulär. Det är först då vi kan ta ett helhetsansvar för hela värdekedjan och inkludera livscykelperspektivet i samtliga lösningar. Om vi ska lyckas måste vi förbättra samverkan mellan vår projektverksamhet och förvaltning, men också stärka vår kommunikation och säkerställa en aktivare kunddialog.

Målet är att hyresgästerna ska förstå vårt klimatarbete och aktivt efterfråga lokaler med cirkulär design och låg klimatpåverkan, samtidigt som hyresnivån är konkurrenskraftig.

Figur: Wihlborgs cirkulära klimatfärdplan. Vår strategi och ramverk.

Medarbetaren viktigaste resursen

Som ett led i detta arbete kommer Wihlborgs under våren lansera sin nya klimatfärdplan internt och genom workshops inkludera medarbetarna i arbetet med att identifiera hur just de kan och vill bidra till våra långsiktiga klimatmål.

Bland annat fokuserar vi på:

  • Vad kan och vill vi åstadkomma?
  • Premierar och belyser våra ledare klimatfrågan på rätt sätt?
  • Vilka interna strukturer främjar de framsteg vi vill uppnå?
  • Samverkar vi på rätt sätt och har vi systematik på plats i linje med klimatfärdplanen?
  • Hur kan vi utveckla vårt inköpsarbete och samverka med rätt leverantörer?
  • Vilka goda exempel finns och hur kan vi dela dessa mer aktivt inom Wihlborgs?

Detta för att belysa och hitta lösningar på de konflikter som ibland uppstår mellan lönsamhet på kort sikt och långsiktigt hållbara affärer där klimataspekten är inkluderad.

Att våga gå före

Varje resa börjar med ett första målinriktat steg. För Wihlborgs är medarbetarna den viktigaste resursen. Det betyder att alla måste vara delaktiga i klimatarbetet och känna att det betyder något för dem, för deras barn och för vår affär. För jag är smärtsamt medveten om att inga avgörande förbättringar kommer att uppnås om inte alla förstår klimatfrågan och känner för den – i själ och hjärta.

I egenskap av miljöchef har jag ett mantra: “Bra gjort är bättre än bra sagt. Det är först när du gör det du sagt att du ska göra, som andra verkligen kommer att respektera det du säger.”

Sedan är jag den första att erkänna att klimatfrågan är komplex. I LFM30 känns det ibland som att vi stångar oss blodiga mot klimatalarm och excelark. Förutom att problematiken är abstrakt och svår att mäta, blir den ofta teknisk till sin karaktär. Det finns också många målkonflikter och minor där till och med vi experter krockar i synen på miljöcertifieringar, energifrågan, materialval eller redovisningsprinciper.

Så, avslutningsvis, har jag två önskemål:

  1. Förutom att LFM30 hjälper oss att gemensamt sätta spelregler för hur vi mäter, styr och redovisar vår klimatpåverkan, hoppas och tror jag att kultur- och beteendefrågor får större utrymme framöver.
  2. Att Wihlborgs satsning får medarbetarna att känna ägarskap – bli våra stolta ambassadörer. Bara då kan vår klimatsatsning ge resultat, och påverka andra aktörer i fastighetsbranschen. Så glöm inte bort de mjuka frågorna i er verksamhet! Och kom ihåg hur viktigt det är att alla som är delaktiga i förändringsarbetet känner arbetsglädje och jobbar mot samma mål.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com