Här händer det

LFM30 vinner Region Skånes miljöpris 2022.

Tipsa om nyhet
Senast år 2045 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser vara netto noll, enligt riksdagens klimatmål. Det är för sent, tycker initiativtagarna bakom medlemsorganisationen LFM30 – Lokal Färdplan Malmö 2030, vars namn skvallrar om vilket mål de siktar på istället. För sitt arbete med att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö senast år 2030, tilldelas de Region Skånes miljöpris.

Hittills har runt 200 aktörer från hela byggkedjan anslutit sig till LFM30, som initierats av sex olika branschaktörer tillsammans med Malmö stad.

– Det som är unikt och får det att fungera är att alla i sektorn är med, byggherrar, entreprenadföretag, leverantörer, konsulter och banker. Vi lyckas för att vi påverkar hela kedjan, säger Rikard Sjöqvist, Granitor, ordförande i LFM30:s styrelse.

Alla medlemmar förbinder sig att halvera sin klimatpåverkan senast år 2025. Att klara av sitt klimatlöfte ansvarar de själva för, men medlemsorganisationen ger stöd i form av kunskapsdelning i olika arbetsgrupper. Styrkan ligger framförallt i samarbetet, att vara många som jobbar enligt samma metodik, med samma sätt att räkna och redovisa.

– Alla gör sin egen klimatberäkning, men får en väldig hjälp av metodiken och arbetsgruppernas resultat. Genom att gemensamt arbeta mot samma mål kan vi lyckas med det som skulle betraktats som omöjligt tidigare, säger Rikard och tillägger:

– Region Skånes plan stämmer väl överens med vår. Det gör att vi även bidrar till att uppfylla regionens mål för att minska klimatpåverkan.

Lokal färdplan kan bli förebild för andra

Även om LFM30 är ett lokalt initiativ med lokala klimatmål, menar Rikard att organisationen visar vägen nationellt. Att vara steget före ingår i uppdraget. Metoderna går dessutom att applicera på fler branscher och sektorer än bygg- och anläggning.

– Framåt vill vi intensifiera arbetet med att sprida kunskap och verktyg och bjuder in aktörer över hela Sverige att ansluta sig.

Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson, är ordförande i LFM30:s ledningsgrupp. Att tilldelas Region Skånes miljöpris ser han som ett erkännande och en sporre att fortsätta.

– Jag ser en möjlighet i att vi kan fungera som en katalysator och göra det enklare för andra branscher att haka på. Den positiva uppmärksamheten ger också ett tydligt budskap till ledningar att prioritera och utöka det här arbetet som görs.

Andreas och Rikard är övertygade om att det går att nå målet om en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till år 2030. Men vad händer sedan? Då är siktet inställt på ett nytt mål: klimatpositiv senast 2035.

Om Region Skånes miljöpris

De regionala och nationella miljömålen når vi bäst tillsammans. Därför arbetar Region Skåne för att öka miljöengagemanget hos både skåningar och organisationer. Priset tilldelas någon som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Region Skånes miljöpris har delats ut sedan 1999. Vinnarna erhåller två och ett halvt prisbasbelopp, för 2022 motsvarar det 120 750 kr. Eftersom 2022 års miljöpris delas erhåller vardera vinnare 60 375 kr. Vinnarna tar emot priset den 15 juni på The Tivoli i Helsing- borg under arrangemanget Skåne Innovation Week.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com