Här händer det

LFM30 visar vägen mot klimatneutralt byggande.

Tipsa om nyhet

2020-06-11 12:56 CEST

Malmö Ribbersborg i skymningen

LFM30 visar vägen mot klimatneutralt byggande

 

Branschinitiativet LFM30, Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, växer och gör goda framsteg. Sedan lanseringen i Almedalen 2019 har 125 aktörer anslutit sig till färdplanen och ett trettiotal klimatneutrala byggprojekt planeras starta de närmaste fem åren. Dessutom har arbetet genererat ny kunskap om exempelvis klimatberäkningar och klimatpositiva markaffärer.

Bygg- och anläggningssektorn i Malmö vill påskynda sin klimatomställning till 2030 och driver därför en lokal färdplan, LFM30. Initiativet samlar 125 byggaktörer från hela värdekedjan och fler ansluter löpande. De arbetar tillsammans för att uppnå följande övergripande mål:

2025: Alla deltagande aktörer ska ha minskat sin klimatpåverkan med hälften från nuläget (2020). Byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt.

2030: En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp.

2035: En klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö. Ett år efter att LFM30 lanserades har en klar majoritet av de anslutna byggaktörerna kommit igång och börjat förhålla sig till färdplanens övergripande mål samt inlett mätningar av sin egen affärsförflyttning. Många aktörer har även börjat integrera LFM30s strategier och delmål i sitt vardagliga arbete.

– Det finns en god lokal förankring och ett stort engagemang. Vi följer tidsplanen och jobbar vidare även i coronatider. Det sker en positiv förflyttning hos i princip samtliga deltagande aktörer, både på projekt- och företagsnivå. Arbetet underlättas av att vi har en avgränsad geografisk marknad genom Malmö stad som testbädd. Förhoppningsvis kan vi inspirera fler städer och aktörer att ta fram lokala färdplaner för att bidra till Sveriges mål om klimatneutralitet, säger Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson och en av initiativtagarna till LFM30.

Av de 30 anslutna byggherrarna har 60 procent redan påbörjat arbetet som ska leda till byggstart av ett klimatneutralt byggprojekt senast 2025. Totalt handlar det om cirka 30 projekt inom en femårsperiod, såväl bostäder som lokaler och parkeringshus. Det klimatneutrala byggandet omfattar hela livscykeln och utgår från detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, vilka är beroende av varandra och icke utbytbara:

1. Affärsmodeller, incitament och samverkan
2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
3. Design, process och klimatkalkyl
4. Klimatneutrala byggmaterial
5. Förvaltning, drift och underhåll
6. Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

Utsläppsminskningar och kunskapslyft

Genom den lokala färdplanen lovar de anslutna byggaktörerna att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. En gemensam metod och lathund för mätning av nuläget tas fram 2020. Under första halvåret 2021 ska respektive aktör redovisa sitt nuläge och vilken årlig förflyttning som behöver göras för att nå målet om halverad klimatpåverkan 2025. Därefter ska aktörerna löpande rapportera sina åtgärder och framsteg.

LFM30 har bildat en ekonomisk förening för att ha en gemensam organisation att driva sina arbetsgrupper i samt hålla seminarier, konferenser med mera. Flera gemensamma projekt och samarbeten börjar nu ta form. Bland annat en klimatberäkningsstuga där deltagarna testar, jämför och diskuterar olika modeller för klimatberäkningar. Ett annat exempel är en guide till klimatpositiva markaffärer med olika funktionskriterier som behöver uppfyllas för att driva innovationer, utveckling och tekniska lösningar. LFM30 har även tagit fram gränsvärden för CO2-utsläpp för småhus, flerbostadshus och lokaler med stöd av Vinnova. Öppenhet och kunskapsspridning är viktiga ledord i LFM30 – nya resultat sprids utanför nätverket genom exempelvis workshops och seminarier.

– Den största utmaningen är att klimatåtgärderna inte får vara kostnadsdrivande. Vi måste hitta affärsupplägg och arbetssätt som genererar samma byggkostnad eller lägre, vilket är fullt möjligt, säger Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad och en av initiativtagarna till LFM30.

Om LFM30

LFM30 är ett lokalt, branschdrivet initiativ för att skapa en geografisk spelplan som påskyndar bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdrivet och stöttas av Byggföretagen, Fossilfritt Sverige, Informationscentrum för hållbart byggande samt Malmö stad. För mer info besök lfm30.se

Kontakt

Rikard Sjöqvist, styrelseordförande i LFM30

Energi-, miljö- och teknikchef på Midroc Property Development

010-470 71 72, 070-445 35 45

rikard.sjoqvist@midroc.se

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver samarbetsprojekt för omställningen till ett hållbart samhälle. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, offentlig verksamhet, akademin och civilsamhället. Företaget ägs av föreningen Effekt där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, Afry, White, Botkyrkabyggen, Sveriges Allmännytta och HBV är medlemmar.

www.sustainableinnovation.se

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com