Här händer det

Lunchseminarium om BIM-modellen.

Tipsa om nyhet
Den 18 november arrangerar AG3: Design, process och klimatkalkyl ett lunchseminarium för alla medlemmar. Eventet riktar sig till fastighetsägare och handlar om fördelarna med att använda BIM-modellen för klimatberäkningsmodeller i ett tidigt skede. Vi ställde några frågor till arrangörerna.

*Inbjudan har skickats ut internt till LFM30-medlemmar.

LADDA NED:

Handbok ger stöd i BIM-arbetet (PDF)

Hej Andreas! Vilka nyheter kommer ni presentera?

Andreas Eggertsen Teder är arkitekt och hållbarhetsexpert på White i Malmö. Andreas har många års erfarenhet av implementering av BIM strategier för att minimera klimatpåverkan i byggnadsprojekt och kommer på lunchseminariet ge en kort introduktion till BIM som verktyg för klimatberäkning och ge en kort införing i state of the art.

– I LFM30:s klimatberäkningsstugor har vi använt i huvudsak BM 1.0 för att klimatberäkna projekt. Genom att testa en automatiserad koppling till kalkylprogram har vi effektiviserat framtagandet av klimatkalkyler. Arbetssättet bidrar även till en ökad effektivisering i senare skeden i byggprocessen – vanligtvis tas en kalkyl fram i systemhandlingsskedet som därefter detaljeras i bygghandlingsskedet.

Kalkylunderlaget kan användas för att ta fram en klimatkalkyl på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. Det är dock viktigt att strategiska val för minimerad klimatpåverkan görs vid rätt tidpunkt, nämligen i ett tidigt skede. Då är potentialen som störst. Vi behövde därför utveckla effektiva metoder för att få fram en klimatkalkyl i ett så tidigt skede som möjligt. Genom att utnyttja BIM-modellen för mängduttagning och beräkning av klimatpåverkan kunde vi effektivisera utvärderingen av olika scenarion. Därmed möjliggjorde vi informerade beslut som radikalt kunde minimera klimatpåverkan.

Hej Pelle! Vilka problem löser BIM?

Pelle Tunell, VD på Plant.

–  För att minska projektets klimatpåverkan behöver klimatberäkningar som sagt utföras också i tidigt skede. Idag utförs mängdningsrutiner i ett tidig skedet, så som förstudier och programhandlingsskeende, endast i begränsat omfång. Tydliga arbetsrutiner och gemensam branschmetodik möjliggör klimatberäkningar av hög kvalitet även i tidigt skede. Det blir därmed lättare att ta viktiga strategiska beslut för att minimera projektets klimatpåverkan.

Idag finns flera aktörer och verktyg på marknaden för klimatberäkning av byggnader. Genom att använda BIM-modellen för mängdavtagning och underlag för klimatberäkningar i dessa befintliga verktyg, skyndar vi på framtagandet de olika beräkningarna.

Automatiseringsgraden i klimatberäkningarna kan förbättras. Bland annat genom att modellen byggs på ett strukturerat sätt utifrån en entydig namngivningslogik för material och byggdelar. Automatiseringen skyndar på processen och minimerar tid och resursbruk – med bibehållen eller högre kvalitet.

Hej Sara! Hur implementerar man BIM i sitt arbetssätt?

Sara Håmark, arkitekt på Här!

– Redan idag görs 3D-projektering av projekt i stor omfattning. För att minimera projektets klimatpåverkan behöver projektets BIM-metodik uppdateras och förtydligas med hänsyn till samverkansmodell och ansvarsfördelning. Särskilt viktigt blir det att avtala leveranser, och att roller tydliggörs i projektet för att förtydliga ansvar, och att enas om en gemensam genomförandeplan för projektet.

Förslag till nyheter






    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com