Här händer det

Malmö stad bjuder in LFM30 till regeringens innovationsråd om hållbar stadsutveckling.

Tipsa om nyhet
Statsminister Stefan Löfven Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Statsminister Stefan Löfven
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Den 7 april håller Nationella innovationsrådet ett digitalt regionalt möte i Skåne. LFM30 hoppas nu sprida sin modell på nationell nivå.

Eventet har två teman: Innovation för hållbara städer och hur kan vi stärka samhället genom ökad sammanhållning? Syftet med Innovationsrådets regionala möten är att fånga upp de skilda möjligheter och förutsättningar som finns i olika delar av landet och som möter den nationella politiken.

Nationella, regionala och lokala representanter

Medverkar under dagen gör bland annat Kerstin Tham, rektor på Malmö universitet, Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och Skånes landshövding Anneli Hulthén.

Statsminister Stefan Löfven inleder dagen, sedan följer diskussioner i workshopformat med inbjudna deltagare från idéburen, privat och offentlig sektor liksom akademin. Under eftermiddagen kommer ett rådsmöte att hållas under statsminister Stefan Löfvens ledning tillsammans med regionala företrädare.

På förmiddagen står Malmö universitet tillsammans med Malmö stad, Region Skåne och Länsstyrelsen värd för ett bredare event om hållbar stadsutveckling med jämlik hälsa och hållbart byggande som två underteman.

LFM30 – en av två lokala representanter

Som ett av två lokala initiativ att representera regionen har Malmö stad valt ut LFM30. Representater för föreningen kommer vara:

 • Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på Malmö stad
 • Jenny Holmquist, miljöstrateg på MKB
 • Andreas Holmström, hållbarhetschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson

– Det är med stor glädje som vi i Malmö visar upp vårt unika partnerskap mellan staden, akademi och branschen för klimatneutralt byggande senast 2030. Vi hoppas att initiativet ska ge ringar på vattnet även på nationell nivå, säger Josephine Nellerup.

Innovationsrådet och inbjudna åhörare kommer bland annat få höra om grundandet av LFM30, föreningens klimatberäkningsmetod samt höstens arbetet med Rundaborssamtal, med inriktning på cirkulära flöden och materialåtervinning.

– Det känns fantastiskt att LFM30 nu öppnat upp för helt nya innovations- och affärsmöjligheter genom vår klimatbudgetmetod. På innovatonsrådet kommer jag berätta om de fem budgetstegen för bygg- och anläggning. Nuvarande lagstiftning berör bara delar av steg 1 och nosar försiktigt på delar av steg 2. Men om vi ska kunna uppfylla klimatlagen, Parisavtalet och Agenda 2030 behövs alla fem stegen, säger Andreas Holmgren.

Samverkan på nationell och regional nivå

Med utvecklad samverkan, fördjupade partnerskap och nya allianser för innovation vill regeringen möta komplexa samhällsutmaningar. I centrum för dagen står frågorna: Hur samverkar nationell politik med lokal och regional innovationsförmåga? Hur kan nationell politik och regelverk utvecklas för att bättre bidra till innovationskraft genom utvecklad samverkan på lokal och regional nivå? Hur kan olika hinder för samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, akademi och offentliga aktörer på kommunal, regional och nationell nivå undanröjas? Vad kan nationell politik lära av erfarenheterna i Skåne?

Dagordning

 1. Statsminister Stefan Löfven öppnar mötet tillsammans med de regionala värdarna 
 2. Dagordningspunkt 1:  Innovation för hållbara städer

  Vad kan den nationella nivån lära av innovativ stadsutveckling och hållbart byggande i Skåne? Hur gör man på bästa sätt för att såväl bygga nytt, som bygga om och hållbarhetsanpassa existerande stad? Inom vilka områden krävs innovation för att bidra till utvecklad planering och byggande för att möta bostadsbehovet? Hur samspelar regelverk och strategier på kommunal, regional och nationell nivå för att skapa hållbara städer?
 3. Dagordningspunkt 2: Hur kan vi stärka samhället genom ökad sammanhållning?

  Segregation och klyftor bidrar till otrygghet, sämre livskvalitet för medborgare. Vad kan övriga Sverige lära av hur aktörer Skåne arbetar för att motverka ökade klyftor i samhället? Hur integreras erfarenheter från genomförda projekt för att utveckla ordinarie strukturer och processer? Finns positiva lärdomar om hur exempelvis social innovation lett till lösningar som bidrar till ett samhälle som håller ihop?

 

Textkällor: Malmö universitet och regeringen.se.

Statsminister Stefan Löfven Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Förslag till nyheter


  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com