Här händer det

Så bygger Ikano Bostad sitt första klimatneutrala bostadsprojekt.

Tipsa om nyhet
Genom att utmana teknik, material, lösningar och byggprocess har Ikano Bostad ritat ett radhusprojekt med väsentligt lägre klimatpåverkan. De utsläpp som blir kvar kompenseras för direkt i projektet och under byggnadens driftskede. Resultatet blir klimatneutrala radhuskvarter med 38 radhus.

– Att bygga nytt är en klimatbelastande process, det går inte att komma ifrån. Vi har jobbat hårt för att få ner klimatpåverkan så mycket som möjligt och hitta bra lösningar som kompenserar för de utsläpp som blir kvar så att projektet blir klimatneutralt, berättar Maria Hagman, bostadsutvecklingschef syd/väst på Ikano Bostad.

Radhusen är inte bara Ikano Bostads första klimatneutrala bostadsprojekt utan också ett pilotprojekt inom ramen för samarbetet i LFM30 (Lokal Färdplan Malmö).
Radhusen är inte bara Ikano Bostads första klimatneutrala bostadsprojekt utan också ett pilotprojekt inom ramen för samarbetet i LFM30 (Lokal Färdplan Malmö).

Radhuskvarteren som fått namnet Brf Fröa ligger i Elinegård i Malmö och består av 38 radhus. Radhusen är inte bara Ikano Bostads första klimatneutrala bostadsprojekt utan också ett pilotprojekt inom ramen för samarbetet i LFM30.

– Vi hade inte klarat att starta vårt första klimatneutrala bostadsprojekt redan i år utan samarbetet i LFM30. Att hålla en så här hög takt i klimatarbetet kräver att vi arbetar tillsammans i branschen, fortsätter Maria Hagman.

I dagsläget finns det ingen definition för vad ett klimatneutralt bostadsprojekt är under byggnadens livslängd utan det finns flera olika lösningar och sätt att räkna på. Ikano Bostad har utgått från definitionen som är framtagen inom ramen för LFM30 samt kompletterat med tekniska lösningar som till exempel bergvärme för att uppnå ett klimatneutralt projekt.

Genom att utmana byggprocessen och tekniken, materialen och lösningarna som används har Ikano Bostad ritat radhuskvarter med väsentligt lägre klimatpåverkan.
Genom att utmana byggprocessen och tekniken, materialen och lösningarna som används har Ikano Bostad ritat radhuskvarter med väsentligt lägre klimatpåverkan.

– Vi tycker att det är viktigt att dela med oss kring hur vi har tänkt och vilka lösningar vi kommer att använda. Det långsiktiga värdet uppnås av att vi alla lyckas och att hela branschen ställer om, avslutar Maria Hagman.

I oktober 2022 startade försäljningen av den första etappen med radhus i Brf Fröa. Byggnationen av radhuskvarteren är planerat att starta under våren 2023 men preliminär inflyttning till hösten 2024.

Så här ska Ikano Bostad nå klimatneutralitet i Brf Fröa

Klimatpåverkan och kompensering

CO2e står för koldioxidekvivalenter och är ett samlingsnamn för alla växthusgaser som påverkar klimatet. Med dagens sätt att räkna blir projektets klimatpåverkan under byggprocessen cirka 156 kg CO2e/kvm BTA (BTA=byggnadens bruttoarea). Jämfört med ett vanligt Ikano Bostad projekt med radhus som har en klimatpåverkan på cirka 186 kg CO2e/kvm BTA.

Transporter av material och maskiner på arbetsplatsen står för en del av utsläppen och reduceras så långt möjligt genom att använda fossilfritt drivmedel.

Utsläppen som sker under byggtiden kompenseras till viss del redan när husen byggs. Husets konstruktion består till stora delar trä som gör att husen i sig själv binder cirka 126 kg CO2e/kvm BTA.

I kvarteren kommer Ikano Bostad att så och plantera mycket gräs, buskar och träd som binder koldioxid effektivt, och jorden kommer att få tillskott av biogent kol som är en kompensation för en del av utsläppen.

De utsläpp som uppstår efter inflyttning och 50 år framåt för drift och underhåll, som till exempel energi till uppvärmning, service och underhåll, hjälper solcellerna på taken till att kompensera för. Solcellerna kommer att producera mer energi än vad de boende i kvarteret gör av med till uppvärmning, ventilation och varmvatten. Överskottet av ren el från solenergi kan säljas tillbaka ut på elnätet och på så sätt bidra till minskad tillverkning av annan el eller uppvärmning som har större miljöpåverkan.

Klimatkalkylen för Brf Fröa är beräknad för tidsperioden 50 år.

Energiförbrukning

Radhusen kommer att förbruka runt 38 kWh/kvm Atemp och år. Myndighetskravet är max 90 kWh/kvm Atemp och år. Energiförbrukningen för bostädernas uppvärmning, ventilation och varmvatten blir cirka 110 000 kWh/år för kvarteren. Solcellerna på taken producerar cirka 170 000 kWh per år. Det betyder att cirka 60 000 kWh/år kan enligt beräkningarna användas till att sänka kostnaden för föreningens medlemmar.

Konstruktion och grund

Radhusens konstruktion, ytterväggar och bjälklag består av trä som binder koldioxid på ett effektivt sätt och har lägre klimatpåverkan än till exempel hus av betong. I husens bottenplatta används klimatreducerad betong där delar av cementen byts ut mot andra bindemedel som slaggprodukter, samt återvunnen armering och återvunnen isolering.

Fasader och tak

Husens fasader består till största delen av träpanel med inslag av återbrukat tegel. Återbruk är bättre för klimatet än att använda nytillverkat material. Taken består av takstolar i trä, undertak av råspont (trä) och tätskikt av två lager papp. Pappen har en lägre klimatpåverkan jämfört med andra material, till exempel bara en tredjedel om man jämför med ett yttertak av betongpannor.

Uppvärmning och ventilation

Genom att husen är täta och välisolerade minskar energiförbrukningen för uppvärmning. Fröa har gemensam bergvärme som uppvärmningskälla. Bergvärme för uppvärmning och varmvatten har en lägre klimatpåverkan än exempelvis fjärrvärme eftersom fjärrvärme i dagsläget till stor del kommer från uppeldade sopor. Bostädernas ventilation drivs av FTX-aggregat (från- och tilluft med värmeväxling) som ger ett stabilt och balanserat inomhusklimat samt bidrar till lägre energiförbrukning.

Materialval och tekniska lösningar

 • Träkonstruktion i stomme, tak och ytterväggar
 • Bjälklag av trä
 • Fasadmaterial med träpanel och återbrukat tegel
 • Bottenplatta med minskad mängd betong, klimatreducerad betong, återvunnet stål och återvunnen isolering
 • Yttertak med tätskikt av papp
 • Solceller för egenproducerad el-energi
 • Uppvärmningskälla gemensam bergvärme
 • FTX-ventilation (förvärmd tilluft)
 • Isoleringsmaterial med mindre klimatavtryck
 • Välisolerade och täta hus ger låg energiförbrukning

Förslag till nyheter


  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com