STRATEGI 5

Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll

Madeleine Nobis

Liljewall

Madeleine Nobis
Gruppledare

Aake_Thidell_iiiee_lu

Lunds universitet, Internationella Miljöinstitutet

Åke Thidell
Arbetspaketsledare

LFM30:s löften är uppdelade i detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, med varsin arbetsgrupp.

Arbetsgrupp 5: Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll består bl.a. fastighetsbolag, byggentreprenörer, byggherrar, konsulter, forskningsinstitut, energibolag, arkitekteter och representanter från Malmö stad. Vi söker aktivt medlemmar som företräder teknik, underhåll- och servicebolag kopplat till drift/förvaltning av fastigheter.

Kontakta oss om du vill vara med att påverka och utveckla klimatarbetet inom bygg- och fastighetsbranschen i förvaltningsskedet. Vi har fokus på det befintliga fastighetsbeståndet och den dagliga driften av en byggnad, samt de krav fastighetsbolag behöver ställa vid s.k. ROT-projekt, t.ex. hyresgästanpassningar. Vi välkomnar alla till gruppen som har engagemang för att utveckla klimatarbetet i både beställar- och utförarperspektivet inom bygg- och fastighetsbranschen.

Arbetssätt:

 • Det är medlemsföretaget inom LFM30 som skall bidra till en klimatneutral verksamhet inom bygg- och anläggningssektorn till år 2030. Arbetsgruppens mål är att i drift- och förvaltningsskedet stödja medlemsföretagen i deras utmaning.​
 • Vi vill ta fram stöd för medlemmar som både är mer avancerade och för de som inte har kommit lika långt i sitt arbete​.
 • Vi skall dra nytta av branschens certifieringssystem och lärdomar hittills​.
 • Vi visar engagemang, vilja att bidra och öppenhet att dela med sig och lära​.
 • Vi baserar beslut på fakta, utmanar gamla sanningar där vi kan och strävar efter att resultaten blir applicerbara i branschen.

Utskott:

Arbetsgruppens arbete delas upp i utskotten:

 • KKPI
 • Goda exempel & studiebesök
 • Cirkulärt & återbruk
 • Fastighetsägarnätverk

Delstrategier:

Arbetsgrupp 5 arbetar enligt följande:

Vi som äger ett fastighetsbestånd vidtar åtgärder (exempelvis energieffektivisering) som minskar fastighetens klimatavtryck. Vid ombyggnation väljer vi material och metoder utifrån klimatkalkyler och resurseffektivitet, med syfte att uppnå klimatneutralitet i förvaltningen. Vi arbetar med kundperspektivet i drift- och förvaltningsskedet för medvetna hyresgäster. Om möjligt verkar vi för att göra påbyggnader i det befintliga fastighetsbeståndet i samråd med platsens användare. Vi eftersträvar att införa lokal fossilfri energitillverkning, gärna genom integrerade lösningar i byggnader.

 • Vi byggherrar vidtar åtgärder (exempelvis energieffektivisering och smarta nät) som minskar fastighetens nettoutsläpp av växthusgaser (B1, B6, B7), i syfte att nå klimatneutralitet i förvaltningen senast år 2030. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
 • Vi byggherrar använder klimatkalkyler som beslutsunderlag vid underhåll, reparationer, utbyte och ombyggnader (B1-B5) i syfte att främja rätt val av byggmaterial, byggsystem och metoder för att nå klimatneutralitet i förvaltningen senast år 2030. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
 • Vi byggherrar verkar för att systematik, verktyg, kompetens och uppföljningssystem finns inom förvaltningen som minskar fastighetens klimatavtryck i ett drift- och underhållsläge. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
 • Vi byggherrar eftersträvar i första hand förtätning, renoveringar, påbyggnationer och ombyggnationer i redan befintliga fastigheter/lokaler istället för att riva och bygga nytt. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
 • Vi byggherrar verkar för att endast förnybar eller återvunnen energi används för all uppvärmning och drift i byggnader. Lokalproducerad energi premieras. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
 • Vid uthyrning används gröna/hållbara hyreskontrakt eller motsvarande som standard, i samverkan med fastighetsägaren och vice versa. Syftet är att det ska vara enkelt att leva och verka klimatsmart i förvaltningen av våra byggnader.
 • Smarta nät behöver utvecklas som åtgärd för att minska klimatavtrycket. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com