STRATEGI 5

Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll

Staffan_Fredlund_Wihlborgs_Fastigheter

Wihlborgs arkitekter

Staffan Fredlund
Gruppledare

Aake_Thidell_iiiee_lu

Lunds universitet, Internationella Miljöinstitutet

Åke Thidell
Arbetspaketsledare

Vi som äger ett fastighetsbestånd vidtar åtgärder (exempelvis energieffektivisering) som minskar fastighetens klimatavtryck. Vid ombyggnation väljer vi material och metoder utifrån klimatkalkyler och resurseffektivitet, med syfte att uppnå klimatneutralitet i förvaltningen.

Vi arbetar med kundperspektivet i drift- och förvaltningsskedet för medvetna hyresgäster. Om möjligt verkar vi för att göra påbyggnader i det befintliga fastighetsbeståndet i samråd med platsens användare. Vi eftersträvar att införa lokal fossilfri energitillverkning, gärna genom integrerade lösningar i byggnader.

  • Vi byggherrar vidtar åtgärder (exempelvis energieffektivisering och smarta nät) som minskar fastighetens nettoutsläpp av växthusgaser (B1, B6, B7), i syfte att nå klimatneutralitet i förvaltningen senast år 2030. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vi byggherrar använder klimatkalkyler som beslutsunderlag vid underhåll, reparationer, utbyte och ombyggnader (B1-B5) i syfte att främja rätt val av byggmaterial, byggsystem och metoder för att nå klimatneutralitet i förvaltningen senast år 2030. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vi byggherrar verkar för att systematik, verktyg, kompetens och uppföljningssystem finns inom förvaltningen som minskar fastighetens klimatavtryck i ett drift- och underhållsläge. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vi byggherrar eftersträvar i första hand förtätning, renoveringar, påbyggnationer och ombyggnationer i redan befintliga fastigheter/lokaler istället för att riva och bygga nytt. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vi byggherrar verkar för att endast förnybar eller återvunnen energi används för all uppvärmning och drift i byggnader. Lokalproducerad energi premieras. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vid uthyrning används gröna/hållbara hyreskontrakt eller motsvarande som standard, i samverkan med fastighetsägaren och vice versa. Syftet är att det ska vara enkelt att leva och verka klimatsmart i förvaltningen av våra byggnader.
  • Smarta nät behöver utvecklas som åtgärd för att minska klimatavtrycket. Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com