STRATEGI 4

Klimatneutrala byggmaterial

Anders Eriksson Modin

FOJAB

Anders Eriksson Modin
Gruppledare

Paulien Stranberg

Lunds universitet, LTH

Paulien Strandberg
Biträdande gruppledare

LFM30:s löften är uppdelade i detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, med varsin arbetsgrupp.

Arbetsgrupp 4: Klimatneutrala byggmaterial består av byggherrar, entreprenörer, materialproducenter, leverantörer, arkitekter, konstruktörer, miljövetare, materialforskare och byggvaruhandel.

Kontakta oss om du vill arbeta med materialets egenskaper och hjälpa LFM30:s medlemmar att identifiera klimatpåverkan utifrån materialval. Du behöver inte vara expert utan kan bidra med engagemang och kunskap från din bransch.

På våra möten går vi igenom viktiga aspekter för er i byggbranschen gällande byggnadsmaterial. Vi brukar bjuda in gäster som är experter inom sitt område, så att hela arbetsgruppen kan hålla sig à jour beträffande klimatneutralitet och materialval.

Fördjupningsdokument

Utskott:

Arbetsgruppens arbete delas upp i utskotten:

 • Anläggning
 • Betong
 • Trä
 • Isolering
 • Hampa
 • EPD
 • Hybridstomme

Delstrategier:

Arbetsgrupp 4 arbetar enligt följande:

Vi klimatoptimerar byggnader genom val av material och utformning. Vi prioriterar förnybart/cirkulärt byggmaterial vid all byggnation. Vid upphandling ställer vi successivt allt högre krav på ökad andel återanvända, återvunna och förnybara, resurseffektiva och klimatneutrala material. Vi begär klimatinformation, EPD (Environmental Product Declarations), för byggmaterial.

 • Vi prioriterar cirkulärt byggmaterial vid all byggnation med fokus på åtgärder som ger stor effekt på klimatet, det vill säga stommar och grundkonstruktioner, samt materialoptimerar resurseffektivt utifrån materialens olika egenskaper.
 • Vi samarbetar i branschen för att stegvis sätta allt högre klimatkrav på material i leverantörskedjor, med särskild prioritet på material med hög klimatbelastning.
 • Vi samarbetar i branschen för att främja en process där samtliga betydande byggmaterialhandlare stegvis var och en väljer att främja försäljning, via internet och butik, av byggmaterial med väsentligt mindre klimatbelastning än andra – allt annat lika.
 • I leverantörskedjan ställer vi krav på och efterfrågar validerad information som visar byggmaterialens klimatbelastning, så kallad EPD.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com