VÅRT ÖVERGRIPANDE MÅL

“En klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö senast år 2030“

Malmö växer hållbart – tillsammans

Vi ställer oss bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Vi åtar oss därför att stegvis implementera det övergripande målet och löftena i våra egna verksamheter.

Löftena består av detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden med varsin arbetsgrupp (se nedan). Löftena är beroende av varandra och icke utbytbara. De detaljerade målen genererar möjligheter och åtaganden i varje organisations ledningsgrupp och inom värdekedjan, både mot kunder, brukare, leverantörer och andra intressenter. Vi är transparenta, mäter, följer upp och kommunicerar löpande hur vi efterlever denna lokala färdplan.

Infografik Nettoutsläpp LFM30

Du som aktör i byggkedjan

För fortsatta steg mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor och förverkligandet av en färdplan som inte bara är inkluderande utan också genomförbar, behövs en ömsesidig förståelse och vilja från både privata och offentliga aktörer. Färdplanen vänder sig till alla aktörer som på olika sätt arbetar med nyproduktion, anläggning eller renovering/ombyggnad/ rivning.

Malmö stad och större privata/offentliga byggaktörer är nyckelaktörer för att initiera positiva förflyttningar i samhället. Men alla aktörer behöver ta sitt delansvar. För att lyckas krävs att alla aktörer i byggkedjan bidrar till färdplansarbetet utifrån sitt delansvar i byggprocessen, sina förutsättningar och det de har egen rådighet att styra över.

Berörda och inbjudna aktörer i lokal färdplan 2030 är:

  • Malmö stad (i dess olika roller)
  • Kommunala bolag
  • Beställare/byggherrar (privata och offentliga)
  • Finansiella aktörer
  • Byggare/huvudentreprenör
  • Underentreprenörer
  • Materialleverantörer
  • Konsulter
  • Akademi
  • Andra aktörer och organisationer

 

VÅRA STRATEGIER & LÖFTEN

1. Affärsmodeller, incitament och samverkan
2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
3. Design, process och klimatkalkyl
4. Klimatneutrala byggmaterial
5. Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll
6. Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com