Vår resa

Resultat och klimatredovisning

Resultat av LFM30:s arbete

Redovisning på företagsnivå och projektnivå

Samtliga LFM30-anslutna aktörer har åtagit sig att årligen redovisa sin förflyttning. LFM30 som förening är ett stöd i detta arbete – huvudansvaret för att implementera klimatlöftet bärs av de anslutna själva.

De anslutna aktörerna mäter och redovisar sitt klimatlöfte i enlighet med LFM30:s Metod Klimatbudget, steg 1-5.

På denna sida hittar du:

 • De årliga resultaten. Under 2021 låg fokus på byggnader och nyproduktion, och under 2022 kompletterar vi med data för anläggning och renovering av befintliga byggnader.
 • Filmer och pressreale för LFM30:s Metod för klimatbudget.
 • Dokumenten för LFM30:s Metod för deklaration av klimatbudget.
 • Guider, hjälpmedel och mallar för klimatdeklaration.
 • Arkiv.

Delmål_LFM30_utan_text

Projektnivå:

 • Test av metoden:
  – t ex i Klimatberäkningsstugor (35 st pilotprojekt 2019-2021).
 • Klimatsmarta affärserbjudande, byggprojekt:
  Klimatdeklaration per projekt.
  Ett pilotprojekt. Alla byggherrar ska ha byggstartat
  minst ett klimatneutralt projekt innan 2025 (byggnad eller anläggning – nytt eller befintligt).
  Utvecklingssteg 2022-2024. Att byggherren gradvis
  klimatdeklarerar allt fler typer (nyproduktion, renovering, ombyggnad, tillbyggnad) av anläggningar och byggnader
  denna period i testbädd Malmö, med start nyproduktion
  byggnader from 1 januari 2022.
 • Klimatsmarta affärserbjudande – Produkter: Ex via Miljövarudeklaration, sk EPD (Environmental Product Declaration).
 • Klimatsmarta affärserbjudande – Tjänster: Frivillig möjlig paketering utifrån byggaktörers egna val.

Företagsnivå:

 • Affärsförflyttning (SEK) – i vilken grad vi implementerat vår klimatbudget, som andel av vår omsättning.
 • Affärsförflyttning (CO2e) – mängd CO2e minskning utifrån att vi implementerat vår klimatbudget.
 • LFM30 delstrategier – i vilken grad vi implementerat LFM30:s delstrategier/delmål.
 • Vår egen färdplan / verksamhetsplan – visar i vilken grad vi implementerat LFM30:s färdplan i vår egen verksamhet ex rutiner, verktyg, kompetensutveckling osv.

Ladda ner:
Redovisning av Resultatkonferensen 2021 (PDF)

Från sista december 2020 till sista april 2021 ökade antal anslutna med 19% från 130 till 161.

Samma områden som året innan (I-IV) mättes och redovisades, dels övergripande och dels fördjupat. Viss fördjupning var utmanande för vissa aktörer. Vi landade i att som minimum, för att vara ansluten (oavsett byggaktörstyp), är ett skallkrav att ha besvarat det övergripande. För byggherrar är det därtill minimum att fylla i excel affärserbjudande, för att vara ansluten. Vi har inlett uteslutningsärende i styrelsen, för ett tiotal aktörer, som behöver mäta/redovisa om de vill bli anslutna igen. Processen kan påverka siffror nedan.

Projektnivå:

Test anläggning och befintliga byggnader ROT (20 projekt och ca 30 involverade byggaktörer) påbörjades vt 2021 i två nya och olika klimatberäkningsstugor (ca 12 månader totalt).

Maj 2020 – status av det klimatneutrala projektet: 87% av alla byggherrar (60% för 2020), och 33% av av totalentreprenörer, 12% av materialleverantörer och 26% av konsulter något pågående med klimatneutralt projekt. Vid resultatkonferensen berättade följande byggaktörer om sina projekt som pågår/byggstartar under 2021 (redovisning i enlighet med LFM30:s Klimatdeklaration): Siegel (Mariastugan i Höllviken), Belleville/Nock (Kv Biljetten i Norra Sorgenfri i Malmö), Skanska (Gottorps Hage Bunkeflo i Malmö), P-Malmö (Mobilitetshuset/P-huset i Segepark/Kirseberg i Malmö).

Företagsnivå:

Inför konferensen genomfördes en övergripande resultatenkät inom fyra områden (I.-IV.), vars resultat följer här. Därtill tillkom en fördjupad redovisning för att anslutna skulle redovisa sitt affärserbjudande för perioden 2020 till 2025, och sin verksamhetspåverkan för föregående år (2020). 76% av anslutna, som var ansluten tom dec 2020 (98 av 131), besvarade webbenkäten komplett. 75% av anslutna, som var ansluten tom april 2020 (120 av 160), besvarade webbenkäten komplett (7 besvarade ej webbenkäten komplett).

I. Affärsförflyttning (SEK):
Klimatbudget steg 1. Över 60% (50% år 2020) av alla anslutna har börjat förhålla sig till LFM30s övergripande mål, och börjat beräkna sin verksamhets affärsförflyttning (fastighetsportfölj / affärserbjudande).
Klimatbudget steg 2. Över 60% har börjat förbättra, där konsultaktörer i genomsnitt ligger något efter.
Klimatbudget steg 3. Över 50% har börjat jämföra oss utifrån bäst möjlig teknik och målgränsvärde till andra (Metod steg 3), där konsultaktörer i genomsnitt ligger något efter.

II. Affärsförflyttning (CO2e):
Scope 1-3: Nästan alla har påbörjat mäta och de flest har påbörjat att minska sina egna verksamhetsutsläpp (scope 1-3).
Byggherrar. 29 av 37 (inkl Malmö stad) som bygger nya byggnader har mätt sitt nuläge 2020 (694 000 m2; 211 000 ton CO2e) och målvärde 2025 (63000 ton; 30% mindre). Utsläpp motsvarar om alla Malmöiter flyger tor Malmö-Paris 22 gr under ett år.
Andra byggaktörer. Ca hälften har kvantitativt och/eller kvalitativt besvarat 2020/2025. Det har varit lite utmanande att ta fram kvantitativa indikatorer.

III. LFM30 delstrategier:
Över 90% av alla anslutna har löpande börjat integrera LFM30s olika delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete

IV. Vår egen färdplan / verksamhetsplan
Över 80% av alla anslutna har tagit fram sin egen Färdplan / integrerat LFM30:s färdplan in i sin egen målstyrning

Inför konferensen genomfördes en resultatenkät inom fyra områden. Nedan ser ni resultaten.

Övergripande mål Grad av affärsförflyttning (SEK)

 • Alla: Över 50% har börjat förhålla sig till LFM30s övergripande mål, och börjat mäta sin verksamhets affärsförflyttning (fastighetsportfölj / affärserbjudande)
 • Byggherrar: 60% av alla byggherrar, och 50% av entreprenörer har kommit en bit på vägen med sitt klimatneutralt projekt

Övergripande mål Grad av affärsförflyttning (CO2e)

 • Alla: Över 85 % har börjat mäta sitt CO2e nuläge för 2020, samt börjat identifiera gränsvärde för utsläpp och vad det innebär att nå halvväggs till 2025.

Delmål – LFM30 strategier/delmål

 • Alla: Över 80% har löpande börjat integrera LFM30s olika delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete

Delmål – inom egna verksamhet

 • Alla: Över 70% har tagit fram sin egen Färdplan / integrerat LFM30:s färdplan in i sin egen målstyrning

Projektnivå:

LFM30:s Metod för Klimatbudget på projektnivå gäller formellt från 1 januari 2022. Test med 15 projekt och ca 20 involverade byggaktörer påbörjades våren 2020 i AG3:s Klimatberäkningsstugan för nyproduktion av byggnader.

Inför konferensen genomfördes en enkel separat redovisning av status av det klimatneutrala projektet, vars resultat följer här. 60% av alla byggherrar, och 50% av entreprenörer (frivilligt; inkluderat byggande arkitekter / materialleverantörer) har kommit en bit på vägen med sitt klimatneutrala projekt

Företagsnivå:

Inför konferensen genomfördes en resultatenkät inom fyra områden (I.-IV.), vars resultat följer nedan. Vid detta tillfälle hade LFM30 122 anslutna bolag. 73 av dessa besvarade huvudenkäten, dvs 60%.

I. Affärsförflyttning (SEK):
Klimatbudget steg 1. Över 50% av alla anslutna har börjat förhålla sig till LFM30s övergripande mål, och börjat beräkna sin verksamhets affärsförflyttning (fastighetsportfölj / affärserbjudande).

II. Affärsförflyttning (CO2e):
Alla: Över 85 % har börjat mäta sitt CO2e nuläge för 2020, samt börjat identifiera gränsvärde för utsläpp och vad det innebär att nå halvväggs till 2025.

III. LFM30 delstrategier:
Alla: Över 80% har löpande börjat integrera LFM30s olika delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete

IV. Vår egen färdplan / verksamhetsplan
Alla: Över 70% har tagit fram sin egen Färdplan / integrerat LFM30:s färdplan in i sin egen målstyrning.

Pressrelease: februari 2020

Martin Erlandsson
IVL Svenska Miljöinstitutet:

‘LFM30 hjälper byggbranschen att nå klimatmålen med ny metod’

– LFM30:s åtagande är betydligt tuffare än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022.

Ladda ned pressreleasen

LFM30: metodik för att beräkna och redovisa anslutnas klimatlöfte består av ett antal olika dokument, som är godkända av LFM30:s ledning. Två gånger per år beräknas nya versioner släppas: jan-feb och augusti.

Under 2021 utvecklas metodiken och dokumenten vidare, bl a avseende:

 • B6
 • Negativa utsläpp
 • Byggnader ROT (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad)
 • Anläggning Nytt och ROT

LFM30:s metod för klimatberäkning

Så mäts och redovisas klimatlöftet
(Sidan uppdateras löpande)

Metod för klimatbudget

LFM30:s huvuddokument (version 1.6) som beskriver hur LFM30 beräknar och redovisar sitt klimatlöfte.

Klimatlöftet – översikt

Så här beräknar och redovisar vi vårt LFM30:s klimatlöfte (version 1.6).

.

Kriteriedokument | Projektnivå

Kriteriedokument (version 1.6) till LFM30:s Metod för klimatbudget som beskriver kriterier på projektnivå för hur LFM30 beräknar och redovisar sitt klimatlöfte. Dokumentet kan användas som upphandlingskrav i det enskilda projektet.

Kriteriedokument | Företagsnivå

Kriteriedokument (version 1.6) till LFM30:s Metod för klimatbudget som i detalj beskriver kriterier på företagsnivå för hur LFM30 beräknar och redovisar sitt klimatlöfte. Dokumentet kan användas som upphandlingskrav i det enskilda projektet.

Fördjupningsdokument

Modell för bedömning av svenska byggnaders klimatpåverkan. Författare: Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dokumentet är en akademisk rapport kopplad till Vinnova-projektet Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, 2019-2021.

Fördjupningsdokument

Kompensation av klimatskuld inom LFM30 (version 1.0). Författare: Kenneth Möllersten, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dokumentet är en akademisk rapport kopplad till Vinnova-projekten Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, samt Standardisering av klimatberäkningsmetod för bygg- & anläggningssektorn.

Fördjupningsdokument

Negativa klimatutsläpp genom användning av biogena kolsänkor. Författare: Martin Erlandsson och Eskil Mattsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, samt Jeanette Nilsson, Cohive.

Dokumentet är en akademisk rapport kopplad till Vinnova-projektet Standardisering av klimatberäkningsmodeller för bygg- och anläggningssektorn.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com