Här hittar du

Slutrapporter

Projektrapporter

LFM30:s slutredovisningar

LFM30:s utvecklingsarbete för klimatberäkningar och klimatbudget har till stor del finansierats med medel från Vinnova och SBUF. Projekten kompletterar och är vidareutvecklingar av varandra.

Fokus har varit på Nyproduktion byggnader, ROT (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) byggnader och Anläggning. Detta har möjliggjort kriterieutveckling, test via 35 pilotprojekt i tre olika klimatberäkningsstugor, och att ca 20 byggherrar nu påbörjat sina skarpa pilotprojekt under LFM30:s målgränsvärde.

2019–2020

Lathund, företagsnivå (målstyrning, upphandling), samt projektnivå (bidcon) hur göra kostnadseffektiva klimatberäkningar nyproduktion, 3 pilotprojekt flerbostadshus.

– Bullerbyn: Även del av Boverkets nationella referensbyggnad, samt 1 av 9 piloter i Allmännyttans klimatinitiativ
– Explorion: Årets Bygge Bostad. Årets Klimatsmarta Boende
– Gränden


2020–2021

Enklare lathund, företagsnivå (målstyrning, upphandling, kort om klimatkompensation samt klimatpositiva p-hus), samt projektnivå (BM-Bidcon, BM-Vico-Sektionsdata) med förslag på LCA målgränsvärde för p-hus nyproduktion, 4 pilotprojekt p-hus.

– Trä: Segepark
– Betong, spännbalk: Hyllie P-hus  (+ möjligt klimatberäkna äldre avslutat projekt)
– Betong, spännbalk: Gasverket (påbyggnad och återbruk)
– Prefab Betong: Fabriken

Inom ramen för detta projekt vidareutvecklades LFM30:s metod för företagsnivå och projektnivå, samt dokumentet Mall Klimatdeklaration.


Lärdomar och erfarenheter från kunskapshöjande insatser för byggaktörer inom Lokal Färdplan Malmö 2030. Kompletterande studie till Vinnova I projektet, och parallell med SBUF 13862. Därtill en fördjupad studie om klimatberäkning och klimatförbättrad betongstomme. Studien är en kombinerad SBUF och SIVL studie.


Projektet har dragit flera viktiga slutsatser för fortsatt arbete med referensbyggnader. Exempelvis en sammanställning i Bilaga 1 med olika representativa system för olika byggnader utgör ett viktigt bidrag för att olika aktörer ska kunna förhålla sig till något vid utveckling av referensbyggnader.


2021–2022

Klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt är ett projekt där man testat att tillämpa LFM30:s Metod för Klimatbudget på 5 byggnader och 4 anläggningar och, för att identifiera vad klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt är, samt hur ett företag kan målstyra och upphandlingsstyra dessa i enlighet med en klimatbudget. Resultatet sammanfattas i en enkel handbok för entreprenörer som vill lämna anbud i upphandling av klimatneutrala projekt.

2022-2023

Syftet med studien är att byggbranchen på sikt ska få hjälp att sätta klimatmål, fokusera på rätt klimatkategorier och åtgärder, kunna räkna och klimatdesigna när nya grannskap/stadsdelar ska utvecklas och byggas eller gamla ska uppgraderas, så att klimatneutralitet kan uppnås. En gemensam modell och gemensam målsättning kan göra att viktiga erfarenheter från byggskedet tas tillvara bättre i planskedet och att samarbetet och dialogen kan löpa smidigare mellan kommun och byggaktörer, inom ramen för ett gemensamt klimatarbete.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com