VAR MED DU OCKSÅ

Vi lovar: ”Att implementera Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 samt dess målsättningar i våra egna verksamheter.”

  Ansök om att bli medlem i LFM30 ekonomisk förening

  Vi som organisation ställer oss bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Vi åtar oss därför att stegvis via delmålen implementera det övergripande målet och löftena i våra egna verksamheter.

  Löftena består av detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, de är beroende av varandra och icke utbytbara. De detaljerade målen genererar möjligheter och åtaganden i varje organisations ledningsgrupp och inom värdekedjan, både mot kunder, brukare, leverantörer och andra intressenter.

  Vi är transparenta, mäter, följer upp och kommunicerar löpande hur vi efterlever denna lokala färdplan för geografin Malmö. Vi förbinder oss även att klimatredovisa senast sex månader efter att vi blivit medlemmar.

  Vi blir genom att ansluta oss medlemmar av LFM30 ekonomiska förening.

  Vi blir genom att ansluta oss till LFM30 även medlemmar av den lokala färdplanens ekonomiska förening.

  Vi samtycker till att logga och kontaktperson publiceras externt i samband med LFM30 samt att detta åtagande arkiveras av samordningsgruppen till LFM30 (i enlighet med GDPR).

  Varje medlem ska årligen betala en årsavgift till föreningen. Denna fastställs vid föreningsstämman årligen. Avgifter år 2020 är:

  Större Org/Bolag årsomsättning > 1000 MSEK = 31 000 kr årsavgift

  Mellanstora Org/Bolag årsomsättning > 250 MSEK = 16 000 kr årsavgift

  Mindre Org/Bolag årsomsättning < 250MSEK = 6 000 kr årsavgift

  Ideella intresseorganisationer = 3 000 kr årsavgift

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com