VI LOVAR

Att implementera Malmös färdplan & målsättningar för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i vår egen verksamhet

Behovet av effektiva klimatåtgärder

Byggsektorn står för mer än 20% av Malmös totala klimatpåverkan. I Malmös stads budget 2019 finns ett uppdrag att ta fram strategier för klimatneutralt byggande. De kommande åren planeras flera omfattande projekt såsom bostäder, skolor, förskolor, infrastruktur och parkeringshus, bland annat genom Sverigeöverenskommelsen och Storstadspaketet. Därför finns det ett stort behov av att hitta nya, klimatneutrala lösningar som inte bara gör Malmö mer hållbart utan också skapar en marknad för klimatneutralitet i bygg- och anläggningssektorn.

För detta krävs ett ökat fokus på byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv där mål, byggmetoder och material värderas utifrån såväl funktion som klimateffekter. I Malmös miljöprogram, som antagits av kommunfullmäktige, sägs att Malmö ska bli Sveriges klimatsmartaste stad och att Malmö som geografi ska vara klimatneutralt 2030. Malmö har som första kommun i Sverige skrivit under Agenda 2030 och har för avsikt att införliva den i kommunens målkedja.

Sveriges första lokala färdplan

Den 25 april 2018 lämnades de nationella färdplanerna för ett Fossilfritt Sverige in till regeringen. Initiativet samlar idag över 350 aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram. Det är en viktig signal från byggkedjans samlade aktörer att de inte bara kan utan också vill ta ett större ansvar för klimatet och därmed för kommande generationer. Förutsättningen är dock att det finns en marknad och geografi för implementering. Malmö som stad med högt ställda hållbarhetsmål och många goda exempel har möjlighet att erbjuda detta.

De aktörer som väljer att skriva på vår lokala färdplan delar uppfattningen om att Malmö ska gå från ord till handling och bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Genom deklarationen förbinder man sig också att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. För att lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö.

Det första steget mot en lokal färdplan

En förstudie från Malmö stad, bland annat i samverkan med Hållbart Byggande i Syd (HBSyd). I detta arbete framkom möjliga vägar samt initiala idéer om strategier och mål för att uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

Vi ser sex övergripande, odelbara och strategiska fokusområden:

  • Affärsmodeller, incitament och samverkan
  • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
  • Design, process och klimatkalkyl
  • Klimatneutrala byggmaterial
  • Förvaltning, drift och underhåll
  • Klimatneutral byggarbetsplats och
    transporter

Med dessa fokusområden och det övergripande målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030, ska färdplanen gå från idé till verklighet.

Att göra mindre, mer, färre och fler

För en klimatneutral bygg- och anläggningssektor krävs insatser som stegvis ökar kraven på alla aktörer. Det handlar om att steg för steg optimera processen genom att addera, subtrahera och substituera lösningar i projekten för att reducera klimatbelastningen samt möjliggöra uppföljning och kunskapsåterföring.

Livscykelanalysen vägleder

Livscykelanalys (LCA) är ett viktigt verktyg för att bedöma miljöpåverkan hos en produkt. Det handlar också om att få en uppfattning om de resursflöden i byggprocessen som finns för en produkt. På så sätt ger LCA en bra möjlighet att lättare se vad man kan göra för att minska sin miljöpåverkan. En LCA för byggprocessen (se bilden) indelas utifrån husets eller anläggningens olika skeden.

Från produktskede (A1- A3) och byggproduktionsskede (A4-A5) till användningsskede (B1-B7) och slutskede (C1-C4). En LCA som görs i ett tidigt projektskede för ett byggprojekt kallar vi för klimatkalkyl i denna färdplan. LCA och klimatkalkyl beräknas här enligt Boverkets vägledning för LCA respektive IVL Svenska miljöinstitutets certifierade klimatkalkylberäkning. Kollagring och biogent kol ingår i dessa beräkningar.

FÖRORD

Malmö stad, Fossilfritt Sverige & Sveriges Byggindustrier

Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad ”A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”. Senast år 2020 ska Malmö stad ha utvecklat en integrerad holistisk utvecklingsstrategi för att uppnå de globala målen år 2030 i form av en lokal Agenda 2030 enligt kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har genom Miljöprogrammet och Översiktsplanen angett stadens övergripande mål: att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval.

För att uppnå dessa ambitiösa mål behöver Malmö stads klimatarbete omfatta, utöver energi- och trafiksektorn, även bygg- och anläggningssektorn då denna står för mer än 20% av den totala klimatbelastningen. Malmö stad har även via Klimatkommunerna skrivit under den nationella färdplanen 2045. Malmö stads kommunfullmäktige har via budget för 2019 gett uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med berörda nämnder ta fram strategier för klimatneutralt byggande. Stadsbyggnadskontoret har fått samordningsuppdraget att utreda och ta fram förslag till dessa strategier.

Malmö stad stöttar därför branschens initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” (LFM30) och dess process. Samtidigt arbetar staden parallellt med kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande som samstämmer med LFM30. Malmö stad avser att delta i genomförandet av LFM30.

Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Rebecka Persson, Miljödirektör
Miljöförvaltningen, Malmö stad

 


Byggsektorn står för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Det finns ett stort behov av att vi samlar hela värdekedjan och tillsammans sätter upp mål, vidtar åtgärder och genomför projekt för att minska utsläppen. Dessutom finns en stor potential för lönsamma investeringar när vi planerar långsiktigt och bygger och renoverar hållbart. Den nationella färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor som gjorts inom ramen för Fossilfritt Sverige har målet att vi ska uppnå klimatneutralitet senast 2045. Branschens initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” är ett ambitiöst och bra initiativ som vi tror kommer bidra till en positiv utveckling för regionen både när det gäller minskade utsläpp och ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Många projekt och aktiviteter ska bli verklighet under kort tid för att lyckas med detta. Den viktigaste pusselbiten för ett lyckat resultat är en gedigen lokal förankring. Det starka ägarskapet från byggaktörerna och den lokala värdekedjan är ett kvitto på att en sådan stabil förankring redan är på plats vilket gör att denna färdplan har potential att inspirera fler städer och aktörer att ta fram lokala färdplaner för att bidra till Sveriges mål om klimatneutralitet.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com